Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 210.

Art. 210'. Ook een nieuw artikel der Grondwet v. 1815, waartoe, volgens Raepsaet2, in de commissie v. 1815 Gendebien aanleiding gaf, voorstellende het beginsel te waarborgen, »qu'il sera donné des iu«demnités aux habitans pour prestations militaire?. Hierop ontleende men, dit is duidelijk, den aanhef des artikels van de eigen wet waaruit men zóó veel overnam, die v. 27 Febr. 1815, bij uitbreiding van

haar art. 80 3.

De tweede alinea gaat verder, en zoo het verhaal van Raepsaet juist is, buiten de bedoeling der ontwerpers. Zij vestigt den regel, dat geeneinkwartiering of onderhoud van krijgsvolk, geene transporten of leverantien ten behoeve der oorlogsmagt, kunnen worden opgelegd aan bijzondere personen of gemeenten. Er wordt echter, voor onvoorziene omstandigheden, eene uitzondering gemaakt ten opzigte van

') Art. 210. Alle de kosten voor de legers van het rijk worden uit 's lands kas voldaan. ^

De inkwartieringen en het onderhoud van het krijgsvolk, de transporten en leverancien, van welken aard ook, aan 's Konings legers of vestingen, kunnen niet ten laste van een of meerdere inwoners of gemeenten worden gebragt. Zoo door onvoorziene omstandigheden zoodanige transporten of leverancien van bijzondere personen of gemeenten worden gevorderd, zal het rijk dezelve te gemoet komen en op den voet bij de regieinenten bepaald, schadeloos stellen.

=) L. c. p. 126 sq. 160 sq.

3) ..Alle de kosten van tractementen, soldijen, kleeding, ..vivres enz. door de nationale militie veroorzaakt wordende, «zullen uit 's lands schatkist worden betaald."

Sluiten