Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 215.

zegd: »het algemeen bestuur door den Koning in te »stellen." Art. 215 omschrijft de taak van het algemeene bestuur uit een beginsel, ontleend van het reglement v. 21 Junij 1805 art. 10'.

Het reglement droeg aan de commissie van superintendentie op »de onmiddelijke beheering en be«stiering over alle dijk- sluis- en waterwerken, waar >ook gelegen, welke tot hiertoe voor nationale reke»ning gemaakt en onderhouden, of in 't vervolg ge»maakt en onderhouden zullen worden." Men stelde dit zeer duidelijk, maar op geene wezenlijke eigenschap gegrond teeken in een tijd, toen men eerst begon een algemeenen of Lands waterstaat te hebben. Toen was het verschoonlijk, dat men het kenmerk zocht niet in de natuur der werken of in hunne betrekking tot het geheel, maar in de beurs, die betaalde. Men dacht er bij, dat geene dan uit hun aard nationale werken op nationale rekening zouden worden gebragt. De commissie werd bij art. 12 uitdrukkelijk verpligt, hierop te letten. Ziedaar het ware begrip, dat alléén verdiende door onzen wetgever te zijn aangenomen. In plaats hiervan overdrijft ons artikel de onjuistheid eener louter finantiële verdeeling, terwijl het werken , die slechts gedeeltelijk

volgens de instructie, door den Koning te geven, heiast zijn met alle zoodanige waterwerken van zeehavens, reeden, rivieren, schorren , duinen, dijken, sluizen als anderzins, mitsgaders van alle zoodanige wegen en bruggen, waarvan de kosten van aanleg en onderhoud hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, zijn tot laste ran 's lands kas.

') Vergel. de memorie bij Raepsaet> '• c- P-

Sluiten