Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 222 , 223.

buiten te sluiten, zich kunnen beroepen op art.217,

218 en 221l. ,

Of is bij art. 215, 219 en 221 enkel aan reeds

bestaande of aangevangen werken gedacht, en daarom art. 222 noodig gekeurd? Het is ook in deze onderstelling overbodig.

Art 223'. Al gelooft men uit het verhaal van Raepsaet8 te begrijpen, hoe men aan dit artikel kwam, het schijnt niet te min ongepast, ja eene tegenspraak

in de Grondwet. .

Eene wet zou zeer goed kunnen bepalen, dat uit

de opbrengst der tollen in de eerste plaats moet worden voorzien in het onderhoud en de verbetering der land- of waterwegen, waarop zij worden ontvangen. Doch dat het overschot boven de kosten ™n onderhoud tot uitgaven van denzelfden aard in dezelfde provincie zal worden besteed, aan deze voorwaarde kon de gewone wetgever, zelfs ten aanzien van tollen, welke in de provinciale kas kwamen, met redelijkheid niet zóó volstrekt binden. Veel min ten aan-

;> ^T'T'cplr^i

> A[ : fluitend bestemd tot het onderhoud en de verbeis uitsluitend brugqen, vaarten en bevaarbare

01lcierhoud mogt overschieten, wordt tot uitgaven tan dezelfden aard in dezelfde provincie besteed, met uitzonderinq der gelden, ontvangen op de grootecomhet rijk, waarvan het overschot tot ge-

'lijk?einden kan worden besteed, daar, waar de Koning

zal goedvinden•

3) L. c. p. 154 aq- ig*

Sluiten