Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A.rt. '224.

overeenkomstige voorschrift 1; aanbevelend meer, dan

regel gevend.

Het openbaar onderwijs: wat is openbaar. Door publiek gezag ingesteld? Of onderwijs met open deuren? Volgens de wetgeving v. 1806zijn publieke scholen alle, die uit eenige publieke kas onderstand genieten2. Eene bepaling, die, ook nog opgenomen in de fransche wet v. 28 Junij 18333, verwerpelijk schijnt4. In het voorstel van wet, bij boodschap v. 26 Nov. 1829 aan de Staten generaal ingezonden, werd openbaar verklaard in tegenstelling van huisselijk5.

') Constitutie van Brunswijk 1832 §23°:

«Verbesserung und Vervollkommnung der offenthohen Lnter «richtsanstalten bleibt ein vorzüglicher, jederzeit m^ allen deg. „halb zu Gebote stehenden Mitteln za befordernder, Gegenstand

»der Fürsorge der Landesregierung." Constitutie van he eur-

vorstendotn Hessen v. 1831 § 137.

») Reglement A bij de wet v. 3 April 1806 iBgv.tot het

Stbl. 1. c. p. 514 sqq.) art. 2: «De lagere

»derscheiden in dezulke, die uit eenige pubUeke hetzij Lands «departementale, plaatselijke, geestelijke k®rkelö^ ^®e°lg® «andere openbare kas hoegenaamd, geheel 01 ^ t

«streeks onderhouden of ondersteund worden, of ^hooren tot

„een gesticht, hetwelk op eenigerhande wijze uit eene publ eke «kas onderhoud of vasten onderstand erlangt. — En in dezulke

«wier onderhoud buiten bijdrage of toelage uit eenige publieke

„kas, gevonden wordt uit bijzondere kassen, fondsen toela «gon of penningen. De eersten heeten openbare, en de laatsten «bijzondere scholen, ook worden derzelver onderwijzers onder-

»scheiden in openbare en bijzondere. nvimaires

3) Sur 1'instruction primaire art. 8: »Les ecoles P11®» «publiques sont celles qu'entretiennent, en^tout ouenpartie, «les communes, les départemens ou 1'Etat.

n Vergel. boven op Art. 193 bl. 227 en op Art. 21o bl. 277 sq. 5 Art 1,2, 3. Huisselijk is, volgens art. 2, wat, onder toezigt van ouders of voogden, gegeven wordt aan leden van één en hetzelfde huisgezin.

Sluiten