Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 227, 228.

dubbele overweging te onderwerpen. De hervorming der Grondwet vooraf telkens binnen zekere perken gesloten, wordt die algerneene onzekerheid, die schudding van het gansche gebouw vermijd, welke eene oproeping der grondwetgevende magt zonder bepaalde taak zou vergezellen. De wet moet niet enkel verklaren, waar verandering of bijvoeging aan den Koning en de gewone Statengeneraal noodig schijnt, maar de wet, die aan de provinciale Staten wordt gezonden, moet reeds het ontwerp zelf der verandering behelzen, zoo als het door de Tweede Kamer, in dubbelen getale vergaderd, met de Eerste Kamer en den Koning zal kunnen worden aangenomen. Het wordt eene wet genoemd, omdat zij door dezelfde personen en op dezelfde wijze, als de wetten in't gemeen, wordt gemaakt. Maar het is eigenlijk, wat de verklaring der noodzakelijkheid en de uitgedrukte verandering aangaat, een voorstel, door de gewone aan de grondwetgevende magt gedaan. Wet, met

..hebben vervoegd bij het Vertegenwoordigend Lichaam. Deze »voordragten moeten duidelijk aanwijzen het artikel of de artikelen , waarin men verandering begeert, en de voorgeslagen »verandering zelve.

Art. 28. «Een van beiden, of ook beide deze gevallen plaats »hebbende, doet het Vertegenwoordigend Lichaam, door het oUitvoerend bewind, daarvan bij Publicatie aan den Volke ken»nis geven, en alle de grondvergaderingen — tegen zekeren «bepaalden dag oproepen, om van artikel tot artikel te beslis»8en, of de herziening al of niet zal plaats hebben.

Art. 31. «Zoo de meerderheid der grondvergaderingen eene "herziening begeert, worden de grondvergaderingen opgeroepen om — reviseurs te benoemen op de wijze — art. 1-8 «voorgeschreven.'- Vergel. de fransche Constitutie v. 1795 Tit. XIII art. 336 sqq.

20*

I

Sluiten