Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. '229 , 230.

Art. 229Een nieuw artikel der Grondwet v. 4815. In het geval van art. 228 wordt de benoeming gedaan krachtens de wet; art. 229 voorziet in de overige gevallen, waar de zamenstelling der Tweede Kamer in dubbelen getale zonder voorgaande bijzondere wet moet geschieden.

Vreemd, dat in het eerste en laatste der gevallen, waarvan art. 50 handelt, de keus, door de Statengeneraal te doen, niet als een gevolg van de plegtige verklaring wordt verordend. Vergel. op Art. 50 I bl. 94, 95.

Art. 2302. De Schets art. 67 had alleen den regel, dien de derde alinea herhaalt. De Grondwet v. 1814'

i) Art 229. In de gevallen, waarin, volgens art. 26, 43 en 45, de Tweede Kamer der Stat eng ener aal, volgens deze Grondwet, in dubbelen getale moet bijeenkomen, wordt deze benoeming door de Staten det provincie gedaan, op last van den genen die het koninklijk gezag

uitoefent. ,

■) Art. 230. De Tweede Kamer der Statengeneraal mag over geene voorstellen tot verandering of bijvoeging »» de Grondwet, eenig besluit nemen, ten zij twee derde gedeelten der leden, die de vergadering uitmaken, tegenwoordig zijn. . . , Be besluiten worden bij eene meerderheid van drie vierde

gedeelten der tegenwoordige leden opgemaakt.

Voor het overige wordt in alles gevolgd hetgeen over net maken der wetten is bepaald.

') De Souvereine Vorst en de alzoo in dubbelden getale zamengestelde vergadering van de Staten Generaal beslissen voorts in dezen op dezelfde wijze, als omtrent het vaststellen van gewone wetten hier voren is bepaald, met uitzondering alleen, dat er eene meerderheid van stemmen moet zijn, uitmakende ten minste twee derde der presente leden.

Sluiten