Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ART. '230.

hechten, zoodra men let op het verband, waarin art. 230 is gesteld. Om de gewone Tweede Kamer te betreffen, moest het artikel onmiddellijk volgen op art. '227. Maar het staat achter art. 228, dat de zamenstelling in dubbelen getale verordent, en wordt gevolgd door art. 232, beschrijvende de wijze van afkondiging en uitvaardiging der gemaakte veranderingen.

Ook de inhoud van art. 230 zelf kan worden aangevoerd ten betooge, dat het artikel geene betrekking heeft tot de gewone Tweede Kamer. Het stuk, waarop de dubbele Kamer wordt zamengeroepen, heet, bij art. 227 en 228, eenvoudigeene wet. Wat die wet moet behelzen, schrijft art. 227 voor, zonder van een bijzonderen vorm te gewagen, of art. 230 aan te halen. De gewone formele regels zijn daar dus van toepassing. Maar eene verandering of bijvoeging in de Grondwet draagt niet den naam van wet; zij is meer; en daarom zegt art. 230 van haar, wat van de wet van art. 227 niet behoefde te worden gezegd, dat, behoudens de aangeteekende uitzonderingen, voor liet overige in alles wordt gevolgd hetgeen over het maken der wetten is bepaald.

Er komt bij, dat niet een voorstel tot de wet, aangewezen in art. 227, maar eerst die wet zelve regtstreeks en in eigenlijken zin een voorstel is tot verandering of bijvoeging in de Grondwet. \ ergel.de fransche vertaling.

Er komt nog bij, dat art. 230 enkel wijziging en uitbreiding was van art. 144 der Grondwet v. 1814, 't welk uitdrukkelijk van de verdubbelde Statengeneraal handelde.

Sluiten