Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vzulke andere modificatien, als, ten gevolge der »zoo even gemelde en uit aanmerking der omstandigsheden , dienstig en oirbaar gerekend zullen wor»den." De wet verklaart voorts de noodzakelijkheid, »de Grondwet van den Staat te veranderen en te »ampliëren, in zulker voege, als in den hoofde de»zes aangewezen en uitgedrukt geworden is;" en noodigt de Staten der provinciën uit om vóór den 1 Julij de vereischte keuze van buitengewone leden te doen, ten einde de Staten Generaal alzoo in dub»belen getale — bijeengekomen, met ons over de op nnieuw gewijzigde en geamplieerde Grondwet, die y>hun Onzentwege zal worden aangeboden, raad»plegen V' Intusschen werd eerst vier weken daarna, bij Besluit v. 22 April 18152, de commissie van herziening benoemd. En toen deze haar verslag had uitgebragt, werden de Statengeneraal in dubbelen getale beschreven tegen den 8 Augustus, tot overweging der nieuwe Grondwet3. Tevens werden hun medegedeeld de zoogenaamde acht artikelen van London, in Junij 1814 vastgesteld en door Z. M. aangenomen als grondslagen van de vereeniging der Nederlanden. De dubbele vergadering op den 8 Augustus geopend, was in tien dagen gereed. Den 19 Augustus verklaarde hare commissie aan den Koning, dat de Statengeneraal het ontwerp der Grondwet eenparig hadden aangenomen4.

') Wet y. 23 Maart 1815, Stbl. n°. 29. :) Stc. 1815, 1 Mei n°. 103.

3) Stc. 1815, 24 Julij, n°. 173.

4) Stc. 1815, 21 Augustus, n°. 197.

Sluiten