Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voret in den Raad van Staten. De Raad adviseert, en de Souvereine Vorst alleen besluit. De Souvereine Vorst stelt de leden van den Raad van Staten, twaalf in getal, naar zijn goedvinden aan en af. De Staatsraden staan te regt in hunne amptsverrigtingen voor den Hoogen Raad der Vereenigde Nederlanden, op de aanklagt van de

Staten Generaal.

De Erfprins is geboren lid van den Raad van Staten, en neemt zitting in denzelven, wanneer zijn achttiende jaar vervuld is. Het staat den Souvereinen Vorst vrij om zitting in den Raad aan Prinsen van den bloede te verlenen.

De Souvereine Vorst benoemt buitengewone Staatsraden in gelijken getale met de gewone, zonder tractement, en roept dezelven na zijn goedvinden in den Raad of neemt hunne gedagten in, hoofd voor hoofd en buiten den Raad.

6.

De Souvereine Vorst stelt de ministeriële departementen en derzelver hoofden aan, onder zoodanige namen als Hij goedvindt. De Souvereine Vorst vermag ten allen tijde een Raad van Koophandel en Koloniën van de beide Indiën aan te stellen, welke Raad gepresideerd wordt door het hoofd van het Departement van Koophandel en Koloniën.

De Souvereine Vorst geeft, aan welke hoofden van departementen hij wil, zitting in den Raad van Staten. De hoofden van Departementen worden ontslagen door den Souvereinen Vorst naar goedvinden: zij staan te regt in hunne amptsverrigtingen voor den Hoogen Raad der Vereenigde Nederlanden, op aanklagt vau de Staten Generaal.

7.

De Souvereine Vorst gebiedt over de vloot en het leger, en bestuurt de diplomatie. Alle de militaire Officieren

Sluiten