Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden door den Souvereinen Vorst aangesteld, en op pensioen gesteld; doch slechts op hun verzoek, of bij een regterlijk vonnis, ontslagen, De diplomaten worden door den Souvereinen Vorst aangesteld en ontslagen, naar goedvinden.

8.

De Souvereine Vorst stelt aan, alle de Leden en Ministers van de Hooge en Provintiale Geregtshoven, uit nominatien van driën, door de Staten Generaal en Provintiaal respective gemaakt, om te dienen voor hun leven, en niet ontslagen te worden dan op hun eigen verzoek, of bij vonnis van den Hoogen Raad der Nederlanden, onder hetwelk alleen zij in hunne amptsverrigtingen te regt staan.

9.

Aan den Souvereinen Vorst worden terug gegeven als een eigendom van het Huis van Oranje, of bij fidei-commis over te gaan tot zijne Opvolgers in de Souvereiniteit, alle de onvervreemde goederen van het Huis van Oranje, en bij onverhoopt uitsterven van het mannelijk oir, blijven dezelve in vrijen eigendom aan de vrouwelijke erfgenamen.

Wijders wordt tot ophouding van den luister der Souvereiniteit aan Zijne Koninklijke Hoogheid toegelegd het vruchtgebruik van de domeinen van den Staat, die noch vervreemd, noch tot verkoop reeds bestemd zijn, en inzonderheid wordt eene behoorlijke zomer- en winterwoning voor Hoogstdenzelven in gereedheid gebragt en onderhouden.

Eindelijk geniet de Souvereine Vorst een inkomen van zes tonnen gouds uit de gereedste penningen van de thesaurie. De Souvereine Vorst draagt mede in alle de gewone lasten.

Sluiten