Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijzen vervolgens de middelen aan, waaruit die uitgaven moeten gevoDden worden.

De voordragt van den Souvereinen Vorst in de eerste Vergaderingen van de Staten Generaal is gesplitst in twee hoofddeelen, behelzende het eerste, hetgeen onder ons bekend is bij den naam van ordinairen Staat van oorlog, en het tweede een extraordinairen Staat van oorlog. Het eerste hoofddeel wordt toegestaan door de Staten Generaal , eens voor al, en om slechts dan verandering te ondergaan , naarmate de een of ander post van uitgaaf komt te vervallen. Het tweede hoofddeel wordt slechts toegestemd voor een jaar.

Alle toegestemde penningen worden gebruikt tot de vastgestelde posten en geene anderen.

30.

Het hoofd van het departement van finantien doet jaarlijks aan de Staten Generaal een uitvoerig verslag van het gebruik der aangewezen middelen van het vorige jaar. Dit verslag wordt door den druk publiek gemaakt.

31.

De Staten Generaal raadplegen over alle wetten, hun door den Souvereinen Vorst voorgedragen, en zenden Hem hun besluit door eene Commissie toe.

32.

De Staten Generaal hebben het regt om wetten aan den Souvereinen Vorst voor te dragen, en zenden Hem hunne voordragten door eene Commissie toe.

33.

De Vergadering der Staten Generaal wordt door den Souvereinen Vorst of door Hoogstdeszelfs Commissaris

Sluiten