is toegevoegd aan uw favorieten.

Aanteekening op de grondwet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den. De Afgevaardigden genieten een daggeld hun toegelegd door hunne committenten naar ouder gewoonte. De verdere kosten van hun bestuur geven zij op aan het hoofd van het Departement van Finantiën, om dezelve ter goedkeuring voor te dragen aan de Staten Generaal. Zij doen den volgenden eed, en nemen denzelven af van de nieuwe leden:

• Ik zweer, dat ik eerst en boven al de Grondwet vau »de Vereenigde Nederlanden zal onderhouden, en »dat ik wijders de welvaart van deze Provintie uit alle • mijne krachten bevorderen zal."

«Zoo waar helpe mij God Almagtig."

Alsmede den gewonen eed van zuivering. De afgevaardigden staan in hunne amptsverrigtingen te regt voor het Hof Provintiaal op eene aanklagt van de Vergadering.

43.

De Staten der Provintien noemen een vast Collegie, onder den naam van Gecommitteerde Raden of andere namen, indien zij dit noodig oordeelen, voor het beleid van zaken. De kosten van zoodanige Collegien zullen gedragen worden door de Provintien, en de middelen daartoe aangewezen worden door eene wet.

VIERDE HOOFDSTUK.

Van de Regterlijke Magt.

44.

In alle de Steden blijven het ampt van Hoofdschout en de schepensbankeu, hoe dezelve ook in de onderscheidene Steden heten mogen, op den ouden voet.