Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•niet en ten einde raad, ging zij met haar moeder naar hem terug. Denzelfden avond laat sloeg hij haar weder de deur uit en zij vluchtte opnieuw bij haar moeder.

Hij liet haar terughalen en stelde het werkvrouwtje als huishoudster aan. De toestand voor mevronw Bertels werd onhoudbaar. Zij kwam met beweende oogen in den winkel en klaagde bij Molly haar nood, vertelde haar, wat ze leed, vroeg haar raad. Molly lachte inwendig, maar zij deed zeer meewarig, raadde mevrouw Bertels aan een advocaat te nemen, ging met haar mede om den advocaat te raadplegen.

Mr. Willem Meerkerk zeide, dat zij moest trachten haar man op overspel te betrappen in 't bijzijn van twee getuigen.

Dat viel haar niet moeielijk. Bertels legde het er immers op aan. Na de ontdekking stelde mevrouw Bertels den eisch tot echtscheiding in en binnen vier maanden was Bertels een vrij man, behoudens de uitkeering, die hij zijn vroegere huisvrouw verschuldigd was en die hij gemakkelijk betalen kon.

Nu was de weg vrij voor Molly. Het werkvrouwtje was met een sommetje naar 't noorden van 't land gezonden. Zij dwong hem nog twee maanden op een afstand te blijven. Toen, op een middag, vernam David de Leeuw, dat Bertels aanzoek om haar hand had gedaan en dat zij hem, haar vader, toestemming vroeg.

<Hoe is dat zoo vlug in zijn werk gegaan? vroeg David de Leeuw verwonderd en verheugd tegelijkertijd. Want hij zag onmiddellijk het lichtstraaltje, dat in zijn duister leven daar plots kwam schijnen. Vandaag juist had hij een klein, klein winkeltje in de Gerard Doustraat gehuurd. Het is mijn laatste uitzet, had hij gedacht. Als ik hier nu óók uit moet, dan ben ik ten einde raad. Hij had alles aan Nauman verkocht op een paar kisten goed na. Tweeduizend gulden had Nauman hem gegeven. Duizend gulden zou hij noodig hebben voor de verhuizing en de kosten. Met de paar kisten goederen en de andere duizend gulden zou hij alleen het zaakje in de Nieuwe Pijp drijven. Dat zou misschien nèt zoo opnemen als de zaak, waar Nathan Souget door Hirschfeld was ingezet. Daar was het tweede huis in de dwarsstraal al bijgetrokken! Misschien zou hèm, David de Leeuw, het geluk op 't allerlaatst ook nog toe-

Sluiten