Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschrapt en naar eigen goedvinden gewijzigd. De aanhef: „Wat voor goeds kan uit Nazareth komen" veranderde hij al dadelijk in: „Al wat goeds is, moet uit Israël en Oranje komen." Overal waar Christus stond, zette hij Mozes.

Met het oog op de bedeeling aan de arme kinderen, na de openingsrede, had Doorman geschreven: „Gedachtig aan dit schoone woord van den Christus: „Laat de kinderkens tot mij komen en verhinder ze niet." Nathan veranderde: „Gedachtig aan dit schoone woord van Mozes. Laat de weeskinderen en weduwen tot mij komen en hinder ze niet." „De ware liefde onder alle vormen, zooals ze in den brief aan de Corintheërs ons voor eeuwig is geteekend," werd „De ware liefde, zooals ze door God aan Mozes in de tien geboden voor eeuwig is beteekend."

Maar het slot van het bouwstuk vooral had véél wijzigingen ondergaan.

Doorman had de humaniteit in een schoon slot-vuurwerk verheerlijkt. Nathan Souget schrapte de humaniteit en zette er „Israël en Oranje" voor in de plaats, welke daardoor „de grondzuilen der wereldmaatschappij," de leidstar van alle waarlijk groote denkers, aller tijden en eeuwen," „de schoone begeestering van een Diderot en een Voltaire, een von Humboldt en een Carlyle, een Shakespeare en een Victor Hugo" werden.

En uit zichzelf voegde Nathan Souget er nog aan toe, „dat wij allen hier aanwezig, gevoelend dat wij als afstammelingen van Willem de Zwijger de vrijheid als met de moedermelk hebben ingezogen, luide instemmen met een „leve Israël en Oranje".

Na de rede zou de bedeeling komen van de arme weduwen en weezen. Vervolgens de opvoering van „Tooneelstudiën" van Justus van Maurik, door de leden. Daarna het „Lied van den Torreador," welwillend gezongen door den heer Jos. Orelio bariton der Hollandsche Opera. Want Nathan Souget had na veel moeite den grooten zanger, „den kunstenaar bij de gratie Gods" zooals hij zeide, met een term, onthouden van zijn vroegeren patroon, weten te winnen voor den avond en in de pauze zou hij, de voorzitter, hem dankbaar toespreken en van het geld voor de weduwen en weezen, zouden eenige flesschen champagne betaald worden, om te klinken op de gezondheid van „den beroemdste van alle zangers ter wereld!"

Sluiten