Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tatie al te zeer zouden te buiten gaan — dit eerste deel is mij toch al omvangrijk genoeg —, als de wensch om mijn promotie niet nog langer te verschuiven, hebben mij geleid tot het afzonderlijk in het licht zenden van mijne beschouwingen over de canonieke periode en die der Reformatie.

Misschien zal men oordeelen, dat ik nu eens minder dan weer meer dan noodig gegeven heb. Het trekken van grenzen is echter altijd min of meer willekeurig; en bovendien, men vindt niet altijd wat men wenscht. Hoe dit ook zij, het bijeengebrachte is gaandeweg in quantiteit zoo gewassen, dat ik mij, Hoog Geleerde Hamaker, wel eens bezwaard heb gevoeld door de aanspraak die ik deed gelden op Uw lankmoedigheid en het beslag dat ik legde op Uw tijd. Op de vele uren, die mij door U werden afgestaan ter bespreking van wat ik U had voorgelegd, blijf ik met erkentelijkheid terugzien. Uw raad stelde en stel ik steeds op hoogen prijs, te eerder omdat ik mij bewust ben, dat het voornamelijk Uwe leiding was, waardoor ik van de onzekerheid die van de „ars boni et aequi" onafscheidelijk schijnt, de schuld niet bij haar heb leeren zoeken en in den chaos van al het betwiste en betwistbare niet allen vasten grond heb verloren.

Ook aan de overige Hoogleeraren der Juridische Faculteit is het mij aangenaam ter gelegenheid van de voltooiing van mijn proefschrift mijn dank te mogen betuigen voor het onderwijs dat ik van hen ontving, waarbij ik ook denl: aan de welwillende voorlichting, die ik van U, Hoog Geleerde Molengraaff als Eere-Voorzitter van het Collegium Themis mocht genieten.

En met niet minder genoegen gedenk ik, Hoog Geleerde van der Wyck, de inleiding in de „Scientia Scientiarum", die mij Uwe gewaardeerde voordrachten gaven, en den steun, dien ik ook van U bij mijn arbeid heb mogen ondervinden.

Al vermeldde ik het niet, reeds de titel van mijn geschrift zou het ieder doen begrijpen, dat de hulp, die mij op het Utrechtsche Rijks- en Gemeentearchief verleend is, een belangrijke factor is geweest in de totstandkoming ervan. De grootste

Sluiten