Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

officium. Voor het ontstaan van een beneficium was de „auctoritas" des Bisschops onmisbaar 1); zonder deze was er geen beneficium maar iets anders; wat? dit hing af van de acte,

waarbij het was ingesteld; men kon bepaalde goederen aanwijzen, opdat uit hunne inkomsten een geestelijke betond zou worden voor de door hem te lezen missen, het eigendomsrecht van welke goederen men zich zeiven en zijnen erfgenamen voorbehield; of wel men kon het overdragen sub modo, hetzy aan een derde hetzij aan den betreffenden geestelijke; en ook kon men er een afzonderlijk lichaam van maken 2).

Ouia ex moderna disciplina (uti supra notavimus) redditus ipsi titulo Beneficii

"urit' annexi atque ipse Beneficiatus vigore ejusdem tituli accip.t jus percipie sunt annexi, aique , . .„shtnrem noluisse

iwJ M «II Ab

II. III I. I. $ 26.

2) Door Dr."!' HiLhi»T(DaI Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten 2) Lioor ur. het ontstaan van een

in Deutschland, Berlijn 1883, dl. III, p- 21)

beneficium een andere voorstelling gegeven. niet

Aan de rechtspersoonlijkheid van het beneficium wordt door hem • •

hooren en zoodoende in casu onder hetzelfde gezichtspunt vallen.

Dat de stichter-collator afstand doet van zekere vermogensrechten en ze ove draagt, m. a. w. dat hij een dotatie geeft, is een feit, en derhalve ook doo .

"ofdTvraag echter: aan wien geschiedt deze overdracht? antwoordt Dr. ft niet

de stichting, maar aan een tusschenpersoon, aan den Bisschop.

optreden van dergelijken tusschenpersoon, door wien dan j

benefice zouden worden overgedragen, is * geen sP^^ er ook geene voorbeelden van; zijn voorstelling is dan ook slechts een g g

dat niet de stichter-collator in werkelijkheid de stichter is van h zijn meening, de stichti confirmeert en tot een benefice

benh£eT' uTLTin I te'kst medegedeelde büjkt, dat dit een door niets gerechtiSde l^I is van hetgeen feitelijk geredde; tal-

(„kirchliches Rechtssubjekt", „k.rchliche & volgende: >>Im

Cb^rFu^o^rt das neuê iechtlsubjekt, welches durch di.elbe „nd die weiter erforderlichen Handlungen geschaffen werden soU, noch ,

Sluiten