Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door den Bisschop q. q. in het leven werd geroepen, maar door den stichter ervan, terwijl de Bisschop er zijn zegel aan hechtte en de rechtspositie ervan wijzigde; dat de eigendomsquaestie in den stichtingsbrief in verband met de acten van transport, als het onroerende goederen betrof, haar oplossing vond, terwijl de Bisschop aan de fundatie een geestelijk of ecclesiastiek karakter schonk.

Stichten en doteeren, dit was het, wat de stichter deed; bekrachtigen en vergeestelijken, hierin bestond de taak van den Bisschop.

Het is van belang hiermede te vergelijken de tot stand koming van een vicarie of een pastorie; fundatie en dotatie geschiedde ook bij deze door den stichter, bekrachtiging en vergeestelijking der stichting had ook hier plaats door den Bisschop; de rol, dien de stichter vervulde, was dezelfde zoowel in de tot stand koming van een klooster als van een vicarie of pastorie; maar in hetgeen door den Bisschop geschiedde was behoudens het overeenkomstige in beide handelingen een niet te miskennen verschil.

Immers in het geval der stichting van een vicarie of pastorie werd op verzoek van den fundateur de verheffing tot geestelijk benefice uitgesproken, terwijl dit niet plaats had bij een kloosterstichting J).

Een klooster was dus geen geestelijk benefice, maar wel een geestelijk lichaam; een lichaam m. a. w., dat als zoodanig niet onder ae heerschappij van het wereldlijke recht en de wereldlijke Overheid stond maar geestelijke immuniteit en vrijheid genoot, zoowel wat zijne leden als zijne goederen betrof. Evenals een vicarie of pastorie, of in het algemeen een beneficium ecclesiasticum, vormde dus een klooster een universitas rerum, een afzonderlijk vermogensgeheel, dat boven-

coöptatie der conventualen en hun vereischte goedkeuring van het vervreemden of bezwaren der goederen.

Cf. Meurer 1. c. II. pp. 245 sqq.

Cf. v. E., II. IV. V. IV. f§ 21, 22; I. XXVI. I. H 8, 12; en I. XXXI. o.a. ii 7, 9-

1) Over de mortificatie der goederen te spreken, is het hier de plaats nog niet.

Sluiten