Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in haar convent waren i). Van de onveranderlijkheid, die het kenmerk van den „status religiosus" vormde, was bij de begijnen derhalve geen sprake 2).

Evenals echte conventualen woonden zij te zamen in hare conventen („Beghinagia") onder hare „Directores" en „Magistrae", aan welke zij gehoorzaamheid schuldig waren 3); vaak voerden zij echter geen gemeenschappelijk huishouden, maar leefden de begijnen in het convent op zichzelve, „mensam, suppellectilem, totamque domesticam oeconomiam pro suo arbitrio instituentes" 4).

Oorspronkelijk waren er geene kapellen aan de begijnenconventen verbonden, doch langzamerhand verkregen zij van de bisschoppen het recht eigen kerken te hebben met eigen geestelijken, evenals de kloosters dit hadden 5).

Dit alles was evenwel niet voldoende, om de begijnenconventen als geestelijke lichamen te doen beschouwen, al mogen ook de begijnen in sommige opzichten met „moniales" of „rehgiosae" gelijk gesteld zijn geworden; zij stonden het dichtst bij het wereldsche, niet bij het geestelijke, zoodat zij in het algemeen onder het wereldlijke recht vielen; een patronaatrecht b.v., dat aan een begijnenconvent toekwam, was evenals dat door een kerk bezeten werd geen „ius patronatus ecclesiasticum" maar „laïcale" 6). De goederen van deze conventen behoorden derhalve evenmin als die van kerken en H. Geeststichtingen (kerke- en armengoederen) tot de bona ecclesiastica.

Ten slotte nog een enkel woord over de Broederschappen 7).

Met de begijnencorporaties hadden zij gemeen, dat zij niet tot de geestelijke lichamen behoorden, maar onder het wereldlijke recht stonden, veelal uit leeken bestaande en door leeken bestuurd 8).

1) v. E., I. XXVIII. III. §§ io, 18.

2) v. E., I. XXXIII. III. $ 19.

3) v. E., I. XXXIII. III. H 3, 9-

4) v. E., I. XXXIII. III. $ 18.

5) v. E., I. XXXIII. III. { 8.

6) Cf. p. 40.

7) Cf. Mr. P. C. J. A. Boeles, Armengoederen en Armbesturen in Friesland (van de 14e eeuw tot heden). Leeuwarden 1902.

8) v. E., II. IV. VI. VI. § 12.

Sluiten