Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan wie ak blijk van waardeering dan een klooster of een kerk werd geschonken. Het kloostergebouw en de klooster goederen werden strike genomen daardoor „ie, hot eigendom van den me, he, klooster begiftigde, maar he, k.oost r7eTf was he, voorwerp van zijn recht, da. hoofdzakelijk bestond het genot van do kloosterinkoms.en, voor zooie, de" ni

d ^ eZT °m ï" k,OOSter a,S Z0°d»« * drijven, en i„ de aanste ling van den prior. En op dezelfde wijze was het

met een kerk gesteld, d,e aan een leek werd gegeven Z dÓ kerk als zoodanig „as het object va„ S » £

bevoegdheid gaf, do inkomsten der kerk te trekta doeh Ler de verplichting de kerk «1, kerk te exploiteert, dos bhraen e perken door de besteraming van de zaak zelve aangegeven !)• deze verplichting, de kerk kerk ,e la,en en als z^odal ,é drijven, bracht de bevoegdheid mee den daartoe noodLn functionaris, don pastoor,.aan ,e stellen en te ontslaan wïen de dorarans' der kerk een karige bezoldiging uitkeerde i)

Overleed de eigenaar der kerk, dan werd ze onder zijne erfgenamen verdeeld, in dien zin da, ieder van hen zijn "Z ui, de inkomsten der aan de kerk verbonden goederen ,™k en een gees.ehjke aanstelde waarneming van don dien" of

w ra i M" de" meestb'ed=nde verkocht «)

„Hinc illnd sanct, Agobardi Archiepiscopi Lngdunensis: Nunc

on solum possessioncs Eeclosiastieae, sed ipsae cum possessiombus venumdantur" 5). po*>ses

JL% „Lp:,4ïï ~v - - * -5 - .....

-•—« •*». «- t Sch'"'""se"

2) Cf. K. F. Eichhorn, Grundsatze des Kï i, . t Schenkung «scheint»

Evangelischen Religionspartei in Dentschlaad GW " Kath°lischen und fler 703, 704. eutschland, Güttmgen ,831, ,833, dl. II. pp.

3) Cf. Hinschius 1. c. II. nn Mn „

Parochorum ad Decimas et Oblation'es et'de'c " ^ ESpC"' Tractatus de Jure

5) v. E., Tractatus etc. I. § 7.

Het was dus een geheel mH.r ,.„„1..

goederen. ^ ' eigendomsrecht van zekere

Sluiten