Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

seu quevis alia dispositio pro hac vice ad nos de iure ac iuxta Lateranensis statuta Concilii [1179] sit et est legitime devoluta". Voorts werd er het bevel in gegeven , dat de benoemde , G. Wevell, in de reale, corporale en actuale possessie „vel quasi van deze kapellanie gesteld zou worden en dat hem de eed zou worden afgenomen. Deze inbezitstelling had den 25sten Juli 1534 plaats door een notaris; deze verklaarde: „manum ad manum recipiens in et ad cornu altaris... in signum verae et realis possessionis vel quasi vicarie sive capellanie, perpetue... in Dei nomine adduxi, et in possessionem huiusmodi posui et introduxi", sc. den gemachtigde van den vicaris, na vooraf van hem den eed van trouw en gehoorzaamheid (fidelitas en obedientia) ontvangen te hebben x).

Deze voorbeelden zijn voldoende, om te doen concludeeren, dat er voor de onderhavige quaestie geen onderscheid is te maken tusschen beneficia met en zonder zielzorg, zoodat voor alle beneficia ecclesiastica, zoowel dus voor pastorieën als voor vicarieën, haar oplossing een en dezelfde behoort te zijn; voorts, dat de terminologie niet geheel vast was. Wat deze betreft, valt het volgende op te merken.

Constant was het gebruik van het woord „collator", dat als »gifter" vertaald werd -), en van de correspondeerende woorden conferre en geven, ter aanduiding van den patroon of collator en van de uitoefening van dit recht. Het voorwerp van de door confereeren of begeven aangeduide handeling was het benefice. De beteekenis van dit woord was niet dubbelzinnig, zooals ten overvloede duidelijk is uit de verbinding ervan met andere subjecten en objecten. Derhalve, zoo zou men concludeeren , de patroon van een benefice was het, door wien de begeving ervan geschiedde, door wien de bezitter ervan werd benoemd.

Hiertegenover staat echter, dat ook de Bisschop en de Aarts-

1) Cf. ook de inbezitstelling (d.d. 9 Mrt. 1553) van den opvolger van G. Wevell, wiens acte van benoeming door den Aartsdiaken C. Miropius (d.d. 21 Febr. 1553) wezenlijk gelijk was aan die van G. Wevell, door denzelfden notaris. Charters Wittevrouwenklooster.

2) Cf. Mr. Koker 1. c. p. 5.

Sluiten