is toegevoegd aan uw favorieten.

De geestelijke en kerkelijke goederen onder het canonieke, het gereformeerde en het neutrale recht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet verkregen door een vicarie, door een altaar, maar door de kapittelkerk zelve, die de vruchten ervan moest aanwenden voor de bezoldiging van een priester, die reeds het bedoelde altaar bediende of later bedienen zou, omtrent de benoeming van welke latere geestelijken regelen gesteld werden; dat deze geestelijken „perpetui" moesten zijn, werd niet bepaald.

Men leze ook den stichtingsbrief, d.d. 6 Nov. 1336, van een vicarie in de St. Pieterskerk te Utrecht door den thesaurier van het kapittel, Johannes van Leyden i).

„In remissionem meorum peccaminum, ad laudem pariter et honorem omnipotentis Dei eiusque matris gloriose virginis Marie, beatorumque apostolorum Petri et Pauli, necnon bcati Johannis Baptiste de bonis meis propriis videlicet de duodecim jugeribus terre arabilis vel circiter jacentibus in Zwindrecht" etc. „vicariam in altari in dicta ecclesia mea in honore Sancti Johannis Baptiste predicti erigendo, construendo et consecrando fundavi ct dotavi necnon tenore presentium fundo et doto, tali conditione" etc. „Bona igitur sive terras predictas in dotem et pro dote dicte vicarie ad sustentationem vicarii sive sacerdotis" „Ecclesie et capitulo meis predictis exnunc inantea do, coufcro, libere, perpetue, irrevocabiliter et assigno jus, proprietatem et domimum earundem salvo mihi quoadvixero usufructu pleno in eisdem terris et redditibus suis, ob causam predictam in ipsam Ecclesiam meam et capitulum tenore presentium totaliter transferendo sub forma, modo, conditionibus et oucre subnotatis, videlicet" etc. „Huius quidem vicarie collationem provisionem sive dispositionem quoties et quomodocumque ipsam vacare contigerit, ad me quoadvixero deinde ad executores testamenti mei quamdiu aliquis ex eis supervixerit volo libere pertinere" etc.

Het kapittel van St. Pieter approbeerde en admitteerde op het verzoek van den stichter de fundatie, en de vicaris-generaal van den Bisschop ratificeerde en confirmeerde ze 2).

1) Catalogus v. h. kap.-arch. v. St. Pieter, no. 1068.

2) Cf. een soortgelijke vicariestichting in de St. Pieterskerk van 30 Sept. 1340. Catalogus v. h. kap.-arch. v. St. Pieter no. 1057.

De fundatie geschiedde door de executeurs-testamentair van R. van Steenkerke, scholaster van St. Pieter.