Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dewelke wel oogen hadden maer niet sagen, ooren maer niet hoorden, monden maer niet spraken, en sulks maer ydelheyt etc." „Het Avondmael bediende hy ook op de Gereformeerde maniere, uytgenomen dat hy in de uytdeylinge van 't brood nefifens andere ook gebruykte dese formele woorden Christi: Neemt, eet dit is mijn lichaem, doet dat tot mijne gedachtenisse: en van den kelk, neemt drinkt alle daer uyt, dit is den beker des nieuwen Testaments in mijn bloede, doet dat, etc. hy leerde op de stoel geen Catechismum, hy stelde noch Ouderlingen noch de Diaconen, noch en rechte geen Consistorie op: seyde dat de Heylige Schrift syn Catechismus was: en also men gewoonlijk van ouden tijden in die en andere Parochiën te verkiesen eenige statelijke mannen tot Kerk-meesters, die by de Geburen gekoren en by de Magistraet geapprobeert werden, so gebruykte hy de selve om te beraedslagen dat sijne Parochie aengink, gelijk hy ook de Potmeesters of Arme-bedienaers gebruykte voor Diaconen, hy vermaende een yegelijk ten Avondmaal te komen op de beproevinge sijns selfs, om niet onwaerdiglijk van dien brode te eten, en van dien drinkbeker te drinken, sonder den genen die daer wilden gaen, te voren eenige belijdenisse des geloofs af te eysschen, of yewers toe te verbinden, ook sonder boek te houden van de gene die met hem ten Avondmael gingen: hield ook geen discipline of excommunicatie, meenende dat sulk een spetie van dominatie was over de conscientien, en een overblijfsel van 't Pauselijke jok, dat hy seyde afgeworpen te hebben: daer waren ook geen hecken of afsonderingen in de Kerke, daer mede d'eene van d'andere onderscheyden saten, meende dat sulks niet behoorde, en dattet scheen of d'een wat beter ware dan d'andere, liet het trouwen vry, dat is te mogen geschieden voor mijn Heeren de Magistraten, in de Kerken, of ook in particuliere huysen in de tegenwoordigheyt van de Ouders en Vrienden, mits doende openbare proclamatien of drie geboden, tot dat daer op ordre gestelt werde by de Staten: heeft ook persoonlijk by alle sieken daer hy versocht werde, gegaen, sonder respect hoe die gesint waren: hielt ook de gewoonte des Sondaegs den Epistel en Euangelie van dien dage uyt te leggen, en in dewelke of ander predikdagen, na den tijd en

Sluiten