Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op soudc willen beraden. Ende nae enige deliberatie dair op gehouden heeft de Raet verclairt , dat zy persisteert by haer voirgaende antwoort verhopende, dat die van de gereformeerde religie gedachtich sullen zijn de missiven by zijn Excellencie anden burgerhopluyden ende gemeente deser Stadt tot tweemael gescreven ende de vermaningen daer inne gestelt, mitsgaders de gelofte by hemluyden int vuytleyden vande Minrebroeders den Rade gedaen , van geen nyeuwicheyt vorder te sullen attenteren, ende dat zy hem dair nae vougen ende reguleren sullen.

Memorie.

Des all nyet jegenstaende den Raet nauwelick gesceyden zijnde, sijn die van de religie mit een airdicheyt gecommen ande sluetelen ende hebben de Minrebroeders kerek geopent ende de ganse nacht dair inne wacht gestelt ende is sanderen daichs by Petrus Dathenus daerinne gepredickt, sonder enige beelden te roeren ofte te smyten" 1).

Sedert heette deze gemeente „die van de Consistorie of Minrebroederskerke" Als zoodanig was zij echter nog niet door de Overheid erkend; erkenning verkreeg zij eerst den io''en Jan. 1579.

De Minrebroederskerk stond ledig 3). Zooals ik reeds vermeldde op p. 209 had de Raad den 27sten Juni 1578 den conventualen voorloopig het verblijf in de Stad ontzegd, daar hun tegenwoordigheid onrust bracht onder de burgerij; den 30sten Juni had hij aan eenige gecommitteerden uit zijn midden den last gegeven , „te inventariseren alle de meublen bevonden inde kerek ende convente vande Minrebroeders mit de boucken ende deselve op te sluyten dat se bewaert zijn" 4). Voorts beval hij

1) Cf. l)or. 1. c. XXI. p. 832.

2) Bor. 1. c. XXI. p. 832.

3) Cf. de Vroedsch. resol., 24 en 26 Mei 1578. Met het oog op het vertrekken van verschillende Minrebroeders en omdat de Raad vernomen had, dat zij „het sulverwerck ende juwelen vande kereke verstekende souden zijn, van meninge zijnde alsulex tclooster te habandonneren", liet hij de roerende goederen van het klooster inventariseeren en „in seker ende bewaerder hant" stellen, „totdat zijn Alteze ende de Generale Staten dairvan geadverteert zijnde, daer inne versien ende geordonneert sal zijn naebehoren".

4) Vroedsch. resol. Cf. ook de besluiten van 23 Sept., 9 en 16 Dec. 1578.

Sluiten