Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opsienders, die over d'argenissen souden waken, welke sy Ouderlingen genaemt hebben, door welke beyde, als door een kerkelijke raed, de gemeente Christi geregeert soude worden", en, „dat sulke regeringe der kerke na den woorde Gods in alle gereformeerde kerken van dese Nederlanden onderhouden wort." Te meer, omdat Duyfhuys zelf dit voor „Apostolis en goed" erkende, doch alleen de instelling van een raad in zijn kerk praematuur achtte, „dewijl de gene, die daer toe verkoren worden, vol des H. Geests mosten wesen, daer mede menende datter voor dese tijd gene sodanige te bekomen waren."

„Een kerke die haer zegt eene lere en gevoelen te hebben met d'andere kerken van Holland en Zeiand", behoorde niet „haer selven van die uyt te sonderen, noch zo verscheyden in kerkelijke ordonnantiën bevonden te worden." En, „Dewijl het zijn Excellentie by advijs van mijn Heeren de Staten van Holland en Zeland belieft hadde genadelijk te vergunnen, dat de Dicnaers van de gereformeerde kerken by een souden komen, om te verhandelen dingen, die de regeringe, ordre, en politie der selver kerken aen gaen, op dat alles gevoeglijk daer in soude geschieden, en niet alleen in de leere maer ook in de ceremonien een heylige gelijkformigheyt mochte gespeurt worden, waer toe mijn Heeren de Staten selfs tijd en plaetse betekent hebben, zo achten wy dat zijn voorsz. Excellentie en Heeren Staten wille wel is, dat in alle openbare gereformeerde kerken, sulks als daer in de vergaderinge der Dienaren besloten is, den woorde Gods conform, onderhouden en gepractiseert zal worden."

„Indien gy dese onze billijke en redelijke begeerte afslaet en weygert, dat sal ons een getuygenis by een yegelijk wezen, dat wy u onze gemeenschap op redelijke conditiën aengeboden hebben, op dat, indien daer uyt de verscheydentheyt der kerkelijke regeringe eenigen twist ontstaet en voortspruyt, u alleen de gansche schuld gegeven worden: wy denkent so te maken, dat een yeder een verstaen sal, dat wy tot sulks, als van u in de dienst mach geschieden, niet bewilligen, en derhalven dat het ons niet aengaet, noch yet gemeens met ons heeft". En als ook de Overheid niet wilde ingrijpen, dan moest er een geschrift worden opgesteld, waarin de toedracht der zaak werd uiteengezet, opdat bfójken zou, dat de kerkeraad zijne handen

Sluiten