Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor den rechtstoestand; hij verklaarde daarin, dat, nu „het jok der Roomser religie en Inquisitie" met zoo groote opofferingen was afgeworpen, men niet van zins was een „last", „der papisten jok" „niet ongelijk", op zich te nemen; dat hij „met advijs van de gemeynte derselver kerke [sc. van St. Jacob] zulke orde aldaar wilde stellen als „tot ruste, vrede en eenigheyt derselver gemeynte" dienstig werd geoordeeld.

Bor voegt er aan toe: „In desen staet dan bleef de sake noch eenige jaren, sonder veranderinge, elk zijn besonder kerken-ordeninge behoudende".

De gemeente van St. Jacob bestond vooral uit de aanzienlijken der Stad; haar aantal wies gestadig i).

Daarom bepaalde de Raad den 3<len ]yjej 1585 2): „Dirck Pyll ende Peter Ruysch scepenen zijn gecommitteert, om an tCapittel van Sinte Marien te versoucken openinge van hare kereke ten eynde de predicanten van Sint Jacob daer mede preken zullen mogen. Gelijcx hun geordonneert wort aldaer des Sonnendaichs mede een sermoen te doen, alles onvermindert huerluyder acten , die zy vande Stadt hebben" 3). Den 23^ juü vverd den prcdi_ canten der St. Jacobskerk gelast, des Vrijdags om 9 uur inde St. Mariekerk te prediken *). Alle remonstrantiën aan de Staten en de Stad baatten den Consistorialen niets. De St. Jacobskerk bleef krachtig in haar isolement.

De komst van Leicester deed het blad echter keeren.

Noch de Staten, noch de Stad, noch de St. Jacobskerk waren voor nauwere verbinding met de Consistoriale kerk; toch

1) Bor 1. c. XXI pp. 837, 838.

2) Vroedsch. resol.

D,t heette het „openen" eener kerk (Bor 1. c. XXI P. 838 bezigt dezen term <an ook); deze St. Mariekerk was een kapittelkerk, in het bezit van het kapittel van . t. ane. De Kapittelen — niemand betwist dit, 't is trouwens voor be-

Ueveng ",et Vatbaar ~ Ware" Vermo«ensrtchteliJk ™ statu quo ante ge-

„Opening" eener kerk heeft dus „iets te maken met de eigendomsquaestie, doch

,>e re en 'e et Se ruikJ zlj. te wier behoeve de opening geschiedde, ontleenden hieraan geen „recht". Hierover later meer.

3) D. W. z. zonder dat de Stad hierdoor inbreuk maken wilde op de rechten van net Kapittel, door haar meermalen erkend.

4) Vroedsch. resol.

Sluiten