Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kercke gelegen, als die ledich geworden zullen zijn, ende middelre tijt zalmen die vicariën, die inde voorss. vijff Goidtshuysen vaceren zullen, ophouden, ende die vruchten van dien employeren tot onderhoudt vande voorss. predicanten tot dat inde voorss. parochie-kercke zoo veel beneficiën gevaceert ofte andere middelen gevonden zullen zijn, dat die predicanten daerop onderhouden connen werden, ende langer nyet, ofte zoo dit middel die van de voorss. vijfT Ecclesiën nyet en gevalt, zullen in plaetze vant was ofte olie, dat zy in haere kercken plaegen te branden ende nu van ontledicht zijn, den voorss. predicanten jaerlicx tot den incommen van de Broederschappen moegen toeleggen, dat zy haer competentie hebben zullen, waervan zy haer optie ende kuere hebben zullen.

[I. m.:] Fiat. Ende zooverre die vande Ecclesiën gheen optie nemen, zoo zouden die twee Staeten voorss. daertoe voor ierst geëmployeert begeren te hebben die penninghen, die men jaerlicx betaelen moet tot het was en olie, mits als daer eenighe vicariën inde parochie-kercke vaceren, zoo zall alzulcke vruchten als daervan compt, all naer advenant affslach wesen, ende off eenighe faulten in dese inde cleyne Steden gebuerden, zullen die Staeten daerinne remediëren naer behooren.

6. Item datmen alle tplatte landt duer zal! doen insinueren, dat die dorpen off die Schouten ende gerechten van zelve, metsgaders die collatuers ende possesseurs van eenighe beneficiën ofte geestelijcke officiën den gecommitteerden van de Staeten aenbrengen die goeden, tot die pastoryen, vicariën ende andere beneficiën ofte officiën, die aldaer gelegen zijn, behorende, op peyne van 25 gulden te verbueren voor deerste reyse dat zy in faulte bevonden zullen wesen, ende voor die tweede ende derde reyse op zulcke andere peyne alsmen dan advijseren zall.

7. Item datmen die vande Geestelijckheyt generalijck alle verscheyden habijten, die eenichsins opsichtich zijn, zoo wel in die mans als vrouwe zall verbieden. Ende zoo hem eenighe geoirde personen hierinne bezwaert vijnden, zullen haer habijt binnen den convente moegen draegen, sonder daermede opter straet te commen, op peyne van thabijt te verliesen.

[I. m.:] Fiat.

8. Item datmen die Landtcommandurie ende Balierie reduceren zall tot deerste fundatie, ende datmen omme daerop ordre te stellen voor eerst eyschen zall den staet vande goeden ende die rekeningen daervan gehouden ende datmen die heeren, die inde voorss. convente zijn gheen ridderluyden wesende, geven zall alimentatie ende onder-

Sluiten