Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alst hem gelieft ende hy binnencompt, daer mede present zijn, ende Willem van Drielenburch van de Stadt" l).

Het I4de punt der beschrijving van den laatsten Febr. 1581 luidde: „Item alsoe in die ordonnantie opdc Geestelickheyt ende haere goederen gemaeckt onder andere mede geresolveert es ende oick die vijff Ecclesiën geïnsinueert, dat nyemants eenige prouvens soude moegen confereren, ofif dat oick die Geestelickheyt yemanden tot possessie vandyen solde toelaeten ten zy hemluyden gebleecken zye by acte, dat alzulcke persoonen bevonden solden zijn den Staten aggreabel te vvesen, ten eynde het Sticht van Wtrecht met bequame, getrouwe persoonen gedient soude moegen worden; ende opdat ymmers geen faulte hier inne vallen soude, daer by geordonneert, dat soe verre contrarie gedaen worde, dat alsdan die gedaene collatie ende gegevene posessie null ende van geender weerden solde wesen, ende dat die Staten die voorss. prouvens selffs solden confereren , daer ende soot hem goedtduncken sall; ende men bevindt, dat nyet jegenstaende dese voorss. ordonnantie contrarie by de vijff Ecclesiën gedaen wordt, om te resolveren, mit wat middel men dese voorss. ordonnantie sall effect doen sorteren, ten eynde die goede meyninge ende intentie der Staten, als daervan een groot deel die welvaert deses Stichts off dependeert, nyet illusoir ende onder die voeten getreden en worde sonder behoorlick voortganck te laeten gewinnen" -).

Hierop verklaarden de Staten nog eens nadrukkelijk, dat het hun met de Orde ernst was: „Dye twe Staten bevijnden deze zaecke van zoe grote consequentie, dat zy geheel nodich achten ende oick vuyterlick bgeeren ende van intentie zijn,

1) Reg. v. d. beschr. d. St. Beschr. v. d. laatsten Febr. 1581 punt 2. Statennotulen no. 8. „Item alsoe die goederen vande conventen zeer onordentelick geregeert ende geadministreert worden, zulex dat veele derselver om eenen vilen prijse veralieneert ende gedistiaheert zijn, omme vuyt elcke Staet een te committeren, dewelcke opde selve goederen goede opsicht nemen, ende alle jaers die rekeninghe vandyen hoiren, ende voorts generalick ordre stellen zullen, dat die geconserveert ende naer behoiren geadministreert worden, met laste dat dselve gedeputeerden daerop eens ter weeck ofte meermael vergaderen, besoingneren ende tot haerluyder assistentie eenen secretaris nemen zullen moeghen".

2) Reg. v. d. beschr. d. St.

Sluiten