is toegevoegd aan uw favorieten.

De geestelijke en kerkelijke goederen onder het canonieke, het gereformeerde en het neutrale recht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat de ordinantie in dezen verhaelt ende andere poincten ten zeiven tijde gcrcsolvcert voltogen ende gcëffectucert worden" !).

Den 6den Apr. 1581 (cf. punt 19 der beschr. van 4 Apr.) werd geresolveerd, „belangende die commissie van regardt te nemen opte guederen vande cloosteren ende conventen": „Dye vande Ritterscap ende Steden verstaen, dat men staetsgewijse drie tot dese zaecke deputeren zall, ende hebben dye vande Geestelicheyt gedeputeert d. Schaye, de Ritterscap verclaert, vermits nyemant daertoe en cost raecken, dat zy te vreden zijn, dat by provisie sonder praejuditie Oistrom van haren wegen zal vaceren sonder oick te trecken in consequentie; ende van die Stadts wegen is gedeputeert Peter Feyt; mits dat zy tot een secretaris by hem nemen zullen mr. Frans Rhodius secretaris S. Jans" J) 2).

Den laatsten Mei 1581 werden de Staten beschreven, om de instructie voor dit college, die door de op p. 294 benoemde gecommitteerden was ontworpen, definitief goed tc keuren; deze beslissing werd aangehouden, hetgeen echter niet verhinderde, dat dit college al vast gelast werd, om zijne werkzaamheden, voor zoo verre deze geen uitstel meer duldden, toch aan te vangen 3).

1) Reg. v. beschr. d. St.

2) Het 18de punt der beschr. v. 4 Apr. 1581 luidde: „Item alsoe cortelings het meerendeel der Ritterschap ende cleyne Steden opte leste beschrijvinge gecompareert zijnde ten versoucke der Stadt Utrecht, gecommitteert hebben den Heere van Wilp ende Bartholomeus vande Wael sampt ende elck besunder, om noch andermael neffens die gedeputeerden vande Steden te insinueren die vande Geestelicheyt, off zyluyden die ordonnantie verleden jaere gearresteert aengaende heure goederen etc. dencken off willen naecommen ende achtervolgen, te nyete doende het gheene daer jegens gedaen es, ende by refuys die selve ordonnantie mette andere middelen daertoe beraempt metterdaet te doen effect sorteren; insgelijcken om haerluyden aff te vragen, oick hooft voor hooft est noot, off zy die ordonnantiën ende decreten by de twee Staten genomen willen achtervolgen, ten eynde men daerinne met andere middelen versien mocht, soe die Stadt van Utrecht nyet gemeynt es, altijts mit hemluyden gemoeyt te wesen, ende om haer obstinaetheyts wille verwachtende wesen, dat eenige ongeregeltheyt byde gemeynte inder Stadt gebuere. Om die voorss. commissie tapproberen holdende van weerden allet gheene byde gedeputeerden neffens die gedeputeerden vande Steden gedaen es ende noch gedaen sall worden, dienende tot effectuatie derselver poincten".

3) »IS gecontinueert [sc. de vaststelling der instructie], ende datmen die Steden