Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waar zij studeerden, van den tijd hunner studie, en van hunne faculteit, „op peyne dat by gebreke vandien die vruchten voorden jaer, dat hy zulcx nyet gedaen en heeft, verbuert zullen wesen, ende byde voorss. gedeputeerden geappliceert werden daer ende zoo zy dat ordonneren zullen".

Art. 45. Om gepresenteerd te worden tot zoodanig beneficium moest men minstens zeven jaar oud zijn.

Art. 46. Zoo de collator van zulk een beneficium niet binnen 6 maanden na een ontstane vacature iemand presenteerde, „zoo zullen teynden dzelve ses maenden die vruchten van een halff jaere verbuert wesen, om by 'tcollegie geëmployeert te werden daer zy des ordineren zullen".

Art. 47. Was de collator gedurende een geheel jaar nalatig, dan zou het inkomen van dat geheele jaar verbeurd zijn, „ende zullen alsdan dvoorss. gedeputeerden tvoorss. beneficie ofte officie yemant, die bequaem es, gehouden wesen te confereren, om in studio daerop onderhouden te worden ende dzelve dvoorss. twee deelen vande vruchten responderen ter tijt toe boven verhaelt.''

Art. 48. „Item zullen die gedeputeerden staet maeken van alle die goederen ende incommen vande kercken zoo well ten platten lande als inde Steden vanden Lande van Utrecht gelegen, te weeten zoo well parochiale als collegiaele, die vijff Godtshuysen ofte kercken binnen Utrecht alleen vuytgesondert".

Art. 49. „Item den voorss. staet gemaect zijnde, in manieren als boven vande goeden vande conventen ende cloosteren geseyt es, zullen daervan den Staeten rapport doen, om daervan gedisponeert te werden, zoo zy bevijnden zullen oirbaerlijck te zijn".

Art. 50. „Insgelijcx zullen staet maecken van alle goederen, die eenighe broederschappen inde voorss. kercke gelegen, toecommen ofte competeren".

Art. 51. Eveneens zouden zij een staat maken van „alle pastoryen, beneficiën ende officiën inde kercken binnen de Stadt ende Steden vanden Lande van Utrecht gelegen ende gefundeert", overlegging der fundatiebrieven eischen, en voorts in alles handelen als ten opzichte der beneficiën ten platten lande.

Art. 52. „Item alzoomen verstaet, dat veel beneficiën ende geestelijcke officiën, zoo inde Steden als ten platten lande gelegen, gesupprimeert ende die goeden daervan verdonckert ende tot weerlijcke zaeken geemployeert zijn, soo zullen zy hem neerstelijck daerop informeren om die goeden, die daertoe behoort hebben, weder te voorschijn te doen brengen, om ter ordinantie vande Staeten tot

Sluiten