Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij de reformatie van het platte land ter hand; op de beschrijving van 10 Aug. van dat jaar kwam voor het besluiten tot het doen uitvaardigen van een placaat, houdende verbod van de Roomsche religie; wel hadden zij reeds vroeger dit verbod uitgesproken en het den plattelandsautoriteiten doen weten, doch veel effect had het blijkbaar nog niet gesorteerd. Hun resolutie hiertoe luidde: „Gehoirt rapport vande zaecke hebben by provisie goet gevonden, dat men een placcaet mitten eersten publiceren zall opte interdictie vande Roomsche religie, welverstaende dat die pastoren, die jegenwoirdelick enige curen bedienen, zullen mogen predicken sonder nochtans die gereformeerde religie te lasteren off de Roomsche religie in enige poincten te vorderen, maer naectelick Godts Woirdt vuyten ouden ende nyen testamendte, mits datmen ordre stellen zal, dat tselve wel onderhouden wordt, ende tot dyen fyne enige pene pecunieel ofte op privatie van hun beneficie stellen zal, dat men mede interdiceren zal te dopen anders dan na die instellinge Christi sonder yet anders daer by te vougen" !).

De geschiedenis der Orde wil ik thans nog met enkele resoluties vervolgen, voorzoover ik ze niet bij de behandeling der verschillende geestelijke goederen hoop mee te deelen, om zoodoende te komen tot het Redressement op de geestelijke goederen, met welks vondst Mr. Verloren zich zoo gelukkig gevoelde, dat hij het geproclameerd heeft tot de eigenlijke materie van het recht omtrent de geestelijke goederen.

Art. 4 der instructie had de bepaling van het tractement van den secretaris der Directiekamer gereserveerd; de Gedep. Staten hadden hem voorloopig ƒ 150.— toegekend; den ijden Febr. 1582 werd dit door de Staten voorloopig bekrachtigd: „De Staten verstaen, dat de Secretaris [sc. van de „gecommitteerden gestelt totte directie van de geestelicke goederen"] Rodius by provisie zal tevreden zijn mette 150 £ hem by de Gedeputeerden toegevoecht; ende belangende de vermeerderinge ofte verminderinge wert gereserveert ter tijt toe

1) Keg. v. d. beschr. d. St. Cf. het placaat van den Prins van Oranje en het Hof van Utrecht van 26 Aug. 1581 in het Utr. Placaatb. I. p. 350 no. i.

Sluiten