Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Staten gaven hun ten antwoord, „dat, hoewel die Staten vande 1 rovinciën aen hemluyden hebben gereserveert die dispositie vande gecstelicke goederen" — zich hierin te handhaven hadden zij den 6den Sept. nog met nadruk besloten — „ende dat alsulcx nyemants anders daerinne eenich dispositie heeft; dat zy nochtans, om alle misverstanden wech te neemen, goetgevonden hebben diensaengaende in communicatie te treden metten Raidt van State, ende d'instructie te resumeren, ende te remedieren inde abuse, die daerinne bevonden sullen worden ender bysonder opte middelen gedestineert ende alsnoch te ramen tot onderhoudt vande predicanten, ende dat op rapport, committerende dienvolgende den Domdeken, deken Zuylen, Moersbergen, Zudoort, met beyde de Borgemeesters der Stadt L trecht, ende salmen die Staten opt rapport ende bcsoignes vande voorss. gecommitteerden beschrijven om daerop approbatie te hebben, ende van gelijcken opde nominatie vande geenen, diemen inde voorss. Directiecamer zall moegen stellen; welverstaende dat dvoorss. Staten geensins verstaen, dat inde voorss. Directiecamer yemandt anders sall gestclt worden dan die litmate vande Staten zijn, waerjegens die vande Stadt verclaert hebben, dat zy nyct en verstaen, dat die vanden kerekenraidt vuyte voorss. Directiecamer geëxcludeert sullen worden ende dandere twee Staten hebben gepersisteert by hun resolutie. Ende zalmen opte instructie, soo als dselve zall wesen by den Staten goetgevonden, approbatie vande Staeten versoucken ten eynde den inhouden vandyen des te beter geëfïfectueert mach worden" *).

De benoemde commissie trad met den Raad van State in overleg omtrent de te nemen maatregelen; een ontwerp werd bij de Staten ingediend 2), door hen behandeld (18—28 Oct.) en gearresteerd als „Redressement opte geestelijcke goederen" *).

Met het verbod van de Roomsche religie was voor de pastoors of predikanten de belangrijkste bron van hun levensonderhoud opgedroogd, terwijl in talrijke plaatsen de pastoralia bij lange na niet voldoende waren om in hunne behoeften te voorzien.

1) Reg. v. d. beschr. d. St.

2) Beschr. v. 18 Oct. 1586, punt 2.

Sluiten