Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 10. Welke gedeputeerden dienen sullen opde instructie opde Directiecamer aireede by den Staten gemaect, die men resumeren ende nae dese ende die navolgende resoluticn dresseren zall.

Art. ii. Ende sullen dvoorss. gedeputeerden oick een instructie concipieren voor den rentmeester.

[I. m.:] T ioe ende i ie articulen worden goetgevonden. Comitterende om dinstructie op de Directiecamer te maecken dordinaris Gedeputeerden, ende totte instructie vanden rentmeester die Directiecamer.

Art. 12. Is voorts geadvijseert, dat men die abdyen, monickeende bagijnecloosteren inde Stadt, Steden ende landen van Utrecht dadministratie van haere goederen benemen ende dzeive van notelijcke alimentatie versien zall; ende zalmen die goederen ofte den incomen vande monickecloosteren in eene masse brengen ende daerover eenen rentmeester apert stellen zall, gelijck men oeck doen zall van die bagijnegoederen, die welcke dienen sullen op sulcke instructie als hem daervan by de Directiecamer met advijs van de Staten gelevert zall worden.

[I. m.:] T i2c is goetgevonden, mits dat men over dabdye- ende monickegoederen een rentmeester apert stellen zall, ende over die bagijnencloosteren van gelijcken. Houdende die nominatie vande zelve in advijs tot op morgen. Daer nae is hiertoe genomineert ende gecommitteert Anssem Ruysch.

Art. 13. Item, dat men oeck dvoorss. cloosteren separeren zall, egheen vuytgesondert; des soe sullen die Magistraten vande Stadt ende Steden dye nominatie hebben vande jonghe meyskens in de vacerende plaetzen, die haer handtwerck leeren sullen, volgende dinstructie daerop gemaect ende noch vorder te macken, ist°noot.

[I. m.:] T 13e articule is oick goetgevonden, mits dat men doude ende impotente bagijnen, die hier geen vrienden noch magen en hebben in een ofte twee cloosteren zall doen accommoderen ende a'daer huer alimentatie vuytreycken ende versterven laten, ende dat men eens ter weecke eenen predicant senden zall in de selve cloosters, om de voorss. oude bagijnen tevangelie te predicken. Welverstaende, alvorens die separatie te doen, dat men staet maecken zall van alle die goederen ende vande personen, die men daervan sall moeten alimenteren. Vindende voorts goet die nominatie by de Magistraten te doen volgende dordonnantie, ende dat die Magistraten voorts disponeren sullen, off die bagijnen, dwelcke houwen met wille ende consente van haer naeste vrienden, dalimentatie haer leeven lanck genveten sullen, als hier nae vande jonckfrouwen gesevt wort; ende

22

Sluiten