Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben tottcn ontfanck over die bagijnenconventen gecommitteert Jan van der Meer.

Art. 14. Item, dat men oock separeren sall die jonckfrouwen cloosteren ende zal men die goederen van dyen brenghen in eene masse ende daerover stellen eenen rentmeester, ende zal men dvoorss. jonckfrouwen versien van behoorlijck onderhoudt nae advenant dat zy nu hebben ende dye goederen dragen connen, ende zall in plaetze vande geene, dye versterven zullen, eenighe genomineert worden by de Ridderschap, om daervuyt by mijn Heere die Stadthouder een gekosen te worden, welcke jonckfrouwen tvoorss. onderhoudt houden zullen huer leeven lanck, tzy off zy houwen off nyet, des soe en sullen zy nyet houwen dan met voorgaende consent van haer naeste vrienden ende momboers, breder vermogens dinstructie, die daerop gedresseert zall worden in conformite van de voorgaende, soe nae het mogelijck wesen zall.

[I. m..] T 14e articule. Die separatie is goetgevonden, des soe hebben die van de Ridderschap verstaen, dat die jonckfrouwen, die tegenwoordicn in de cloosteren zijn, doptie behooren te hebben, om in haer camers te blijven off vuyte cloosters te gaen by haer vrienden ofte ouders, maer die gene, die van nu voortaen tot eenighe prebenden in de voorss. cloosters genomineert sullen worden, dat se blijven sullen by haer vrienden ofte ouders sonder in de cloosters te gaen. Welverstaende, dat dgene, die vuyt die cloosters begeren te gaen, soe veel genyeten sullen in alimentatie, toepachten als andersins, als dgene, die in de cloosters blijven. Ende is in advijs gehouden, off men die jonckfrouwen al evenhoech alimenteren zall vuyten incomen van alle de vijff cloosteren off vuyte respectyve cloosteren naer advenant zy inhebben. Ende verstaen die voorss. Ridderschap, dat zy alleen die nominatie vande voorss. prebenden zullen hebben, ende dat zy drye totte eerste vacerende prebende nomineren sullen, daer vuyt zijne Genade een kiesen zall ende dandere twee totte eerste espectatijff, ende also successivelijck; waerjegens die Stadt verstaen hebben, dat zy ende die Ridderschap by buerten daertoe nomineren zullen, des soe zal tRidderschap wederom huer tour hebben in de bagijnecloosteren rechiprochelijck, ende verstaen, datmen tottejoffrouwenprebenden nomineren zal kijnderen van edelluyden, die zulcx meest van doen hebben ende mits dese troublen tijden beschadicht ofl verermt zijn, welke tour by de Ridderschap affgeslagen es, als strijdende geheel jegens voorgaende resolutiën, daer by die Ridderschap alleen die nominatie toebekent es, waerinne die vande Stadt verclaerden nyet te connen consenteren ofte huer oppinie daerinne

Sluiten