Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten eynde dselve duer zijn aucthoriteyt, ist noot, des te beter ter executie geleyt mogen worden.

[I. m.:] T 17e articule is goetgevonden.

Aldus geadvijseert op behaghen vande voorss. Staten op den 5e" ende 7e11 Octobris 1586".

Den 27sten Nov. 1586 werd deze ordonnantie door Leicester bekrachtigd („advoue et conferme" „les résolutions des trois Estatz d'Utrecht sur le Redressement de la chambre de direction des biens ecclésiastiques"), terwijl hij tevens den Utrechtschen Stadhouder, den graaf van Nieuwenaar, machtigde, als er ten opzichte van dit onderwerp tusschen de drie Staten van Utrecht eenig geschil zou rijzen, „d'y pourveoir et concilier les opinions difïférentes par toutte voye de raison".

Gedeeltelijk was dit redressement een herhaling van bepalingen der Orde, gedeeltelijk een wijziging ervan in Gereformeerden zin. In het algemeen was het minder uitvoerig dan de Orde, die door het Redressement niet werd opgeheven; de Orde bleef gelden, voorzoover het Redressement er niet aan derogeerde; en zoo was het ook met de instructie voor de Directiekamer, die bindend bleef doch wijzigingen behoefde ten gevolge der in de Orde aangebrachte veranderingen.

De uitvoering van het Redressement had evenals die der Orde vele voeten in de aarde; en het was me er bovendien nog de uitvoering naar! Dit is echter zeer belangrijk; het Redressement was den Staten door Leicester opgedrongen, en, toen deze van het tooneel verdwenen was, kregen de Staten de handen vrij , welke vrijheid zij niet aarzelden te gebruiken J). Bij de behandeling der verschillende soorten der geestelijke goederen zal dit nader blijken.

Conservatie der geestelijke goederen, in hun bestemming aangepast aan de gewijzigde religie, was hetgeen de Staten

I) Bor (1. c. XXI. p. 849) zegt dan ook, dat de regeling der geestelijke goederen, zooals ze in 1586 werd getroffen, naderhand veranderd is.

Hij weet ook niets van een onteigening en masse, maar spreekt enkel over een regeling der „administratie" der geestelijke goederen, die in het Redressement werd gegeven.

Sluiten