Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goederen, overeenkomstig het punt van beschrijving, uitte brengen J); en werd haar last gegeven „om ordre opde betalinge vande predicanten te stellen" 2).

Voordat deze beslissing genomen was, hadden de Staten reeds bepaald, 27 Mei 1589, dat aan Hugo van Enschede gelast zou worden, de papieren en stukken rakende de Directiekamer en de pastorie- en vicariegoederen „metten aencleve vandien binnen vier dagen over te leveren, benevens en binnen denzelfden termijn de sleutels der Directiekamer; voorts binnen veertien dagen rekening en verantwoording te doen van den ontvang en de administratie gedurende den tijd, dat hij secretaris der Directiekamer geweest was. Deze resolutie uit te voeren werd opgedragen aan „de gedeputeerden, dwelcke gecommitteert sijn om ordre te stellen opde pastoryen ende vicaryen ten platten lande ende daernae inde Stadt ende Steden" 3).

Het Redressement van 1586 is de laatste algemeene regeling der geestelijke goederen in de provincie Utrecht vóór het redressement van 1798 (Additioneele Artikelen tot de Acte van Staatsregeling, artt. 1—6). In de uitvoering ervan hebben de Staten, die door het vertrek van Leicester de handen vrij kregen, zich niet al te zeer aan de letter gebonden gerekend. Bij de uiteenzetting van de rechtspositie der verschillende soorten van geestelijke goederen zal ik gelegenheid hebben dit aan te toonen; tevens hoop ik daarbij te bewijzen, dat de maatregelen der Staten, zooals ze in het Redressement werden genomen en

1) Reg. v. d. beschr. d. St.

2) Reg. V. d. beschr. d. St. Beschr. v. 3 Febr. 1589, punt .4. Op dit punt waren reeds 8 en 20 Mrt. 1589 besluiten genomen, die evenwel het besluit van 10 Jan. 1590 niet overbodig gemaakt hadden; ze hielden slechts in de benoeming van een commissie van onderzoek naar de plattelandsche pastorie- en kerkegoederen en van advies in zake van de aanvulling van het te kort, en het verleenen van tijdelijken onderstand.

3) Reg. v. d. beschr. d. St.

Hiermee werd waarschijnlijk gedoeld op de commissie, die. 8 Mrt. 1589 was ingesteld, „om staet te maecken ende haer te informeren op den incommen vande pastoryen ende kereken ten platten lande goederen, ende voorts middelen te adviseren daer vuyt men tcort soude mogen suppleren" (beschr. v. 3 Febr. 1589, punt 14), welke opdracht 20 Mrt. daaraanvolgende werd bekrachtigd. Reg. v. d. beschr. d. St.

Sluiten