Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stad verleende een subsidie van f 600. — aan „die gebuyren van Sinter Niclaeskerspel" „tot vervallinge vande costen van het nye vuyrwerck aldaer opgerecht"; dit was echter slechts een voorschot; de Raad overwoog n.1., dat „de gebuyren van Sinte Geertruydenkerspel. .. mit het voirss. werck also wel gevordert zullen zijn als huer overgebuyren" (sc. de parochianen van het

Klaaskerspel), en dat om die reden door hen die ƒ 600.

moest worden gedragen; daarom, „angesien d'selve Cameraer [sc. A. van Meerlant, Eerste Stadskameraar] geurgeert wort %'ande gebuyren van Sinter Niclaes, om dselve penningen op te brengen", gelastte de Raad den 22sten Jan. ^82 „de kerckmeesters van Sinte Geertruydenkerspel de voirss. seshondert gulden te furneren ende op te brengen an handen van Adriaen van Meerlant, Cameraer, binnen acht dagen na insinuatie van desen, op pene, indien zy daervan in gebreke bliven, dat men der voirss. kercke huysingen ende erven sal doen subhasteren ende gerechtlick vercopen, totdat men tot furnissement vande voirss. seshondert gulden ende doncosten daeromme gedaen geraeckt zal zijn" *).

Den sden Mrt. van hetzelfde jaar hielp de Stad de Klaaskerk nog aan ƒ 300.— ten behoeve van haar uurwerk; ook dit bedrag werd niet uit eigenlijke Stadsmiddelen gevonden, maar uit de goederen van het St. Nicolaasklooster, die de Stad zich na de separatie der kloosterlingen evenals van verschillende andere stedelijke mannenconventen had aangetrokken en waaruit zij de gescheiden kloosterlingen alimenteerde 2).

Wellicht strekten deze ƒ 300.— tot ontlasting der Geerteparochie, zoodat deze slechts ƒ 300.— te betalen had in de kosten van het uurwerk. Den 2isten jan gelastte de

Raad n.1. aan „de kerckmeesters ende gemeen buyren van Sinte Geert" aan A. van Meerlant te betalen „de reste vande drie-

1) Vroedsch. resol.

2) „Geresolveert, datmen die huysinge, die Antonis de Ridder in huyren gebruyct vanden Prior van Sinter Niclaes openbaerlick plus offerenti vercopen sal, om vande penningen daervan commende te betalen ande kerckmeesters van Sinter Niclaes driehondert gulden tot tgene te cort comt ant nye vuyrwerck Sinter Niclaes; ende vant overloop sal men den Prior een lijffpensie copen, opdat hy van zijn alimentatie nyet vercort en worde". Vroedsch. resol.

Sluiten