Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tijt sullen mogen weder affgelost worden met twee hondert gulden" 1) 2).

Nu eens liet de Raad de kerken zelve hare kosten van onderhoud en herstel dragen, dan weer betaalde hij ze; soms ook bestreed hij de kosten uit de door hem beheerde kloostergoederen; zoo werd 22 Apr. 1657 door den Raad op de volgende wijzen voorzien omtrent „de gevaerlicke ruineusheyt vande Geertruydenkerck en toren", in verband met „den soberen staet vande goederen ende incomen derselver kereke": i°. te mortificeren de vijff hondert gulden by de kerekmeesters opgenomen vanden armenpot aldaer", [kerk en armenpot waren dus twee zelfstandige lichamen, die met elkaar rechtshandelingen konden aangaan], 20. „insgelijcx de 17 supernumeraire schotelen van bedeylinge, reducerende deselve op 't oude getal van 31"; 3°. „t'authoriseren, als geauthoriseert worden by desen, de kerekmeesters inder tijdt, om int openbaer aende meestbiedende 030 voorgaende affixie van billetten te vercopen een huys opt kerekhoff ende twee camers inde Joffrenstraet, de voorss kerek competerende, ter vervaertijt van Victoris eerstcomende"' 4°- „de voorss. kerek" te „subsidiëren by provisie met 1200 gulden, ende daertoe ordonnantie van 600 gulden verleenen op de sloten van rekeningen van de Heer van der Woerdt za., in sijn E. leven rentmeester van Bethlehem-, Hiërusalemende Bngittenconventen, ende een van gelijcke 600 gulden op 't slot van rekeninge van d'Heer Cosijns, gewesene rentmeester van Abramdoly- ende Maria Magdaleneconventen" i) Zoo beval hij ook den zoden Jan. IÖ5g de commissarissen

1) Vroedsch. resol.

2) Een dergelijke handelwijze volgde de Raad den 2den Febr. ,680, toen hii aan de kerekmeesters van Jacobikerck" consenteerde op hun verzoek, „de penninghen

Me WPT;ln drM gUWen geVeSticht °P de huysinSe ™ Antoni de With mde Weerd by preferentie die kerek toegewesen, te lichten en temployeren «ot

be.al.nge vande schulden veroorsaeekt door d'excessive reparatie vande selve»

klokken" r\AUg' '677, '°en Mj dCn kerkmrS" d6r JaC°bskerk eenige

eeen ld r °Pen' uit de opbrengst kerk en toren te herstellen, daar!, geen geld te leen was te krijgen. En ook, toen hij den 23sten Juli ,677 de kerkss der Buurkerk machtigde ten laste dier kerk / 6ooo te lichten, en den Jum 1676 een obl'gatie op de Buurkerk approbeerde.

Sluiten