Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

neren, oock te ordonneren dat die voorss. capelle eens al te met mochte bedient worden", etc;, *).

Den 8sten Juni 1638 deden de Gedep. Staten de kapel te Blauwkapel „openen", buiten praejuditie van den suppliant en andere gerechtigden. Door Gillis van der Galle, „als een medeerfgenaem ende mede-successeur fuedael van Mr. Gillis van der Galle, der medicijnen Doctor, sijn overleden vader, ende alsulx eygenaer ende possesseur vant goet genaemt ten Veen", was hun n.1. een request ingediend, waarin hij stelde, dat onder dit goed behoorde „de Blau-Capel by des suppliants voorsaten geapproprieert ende gesticht tot haren particulieren godsdienst, by authoriteyt vanden Legaet van den Stoel van Romen, sonder den Bisschop oyd daerinne gekent te hebben, blijekende by de brieven daervan sijnde vanden jare 1451"; en waarin hij mitsdien verzocht, dat het appoinctement door de Gedeputeerde Staten den 5den Maart 1638 gegeven, waarbij bepaald was, dat de kapel voor den Gereformeerden eeredienst zou geopend worden, door hen aldus zou worden verstaan en geïnterpreteerd, dat suppliant „by gunninge" zou „consenteren, dat inde voorss. Capelle den publijcquen godsdienst sal worden geexercecrt, mits dat hem suppliant daerdoor geen prejudicie en soude werden gedaen inden eygendom, gront ende plaetse, den suppliant volgens sijn eygendomsbrieven competerende".

Door de Gedeputeerde Staten werd aan 's mans verzoek voldaan: de kerk bleef zijn eigendom ondanks de opening 2).

1) Register van commissien, instructien etc., aanvangende Sept. 1626 ff. 69, 7c; 157 vo., 158.

Den 4den Oct. 1627 consenteerden de Gedep. Staten op verzoek van de Classis, om „te bevorderen de voortplantinge van Godes eere", dat de kapel van de Meern met de kerk van Vleuten zou gecombineerd worden „volgens d'ordre diergelijcke combinatiën der Stichtsche kereken aengaende gemaeckt ende noch te maecken", en dat de predikant van Vleuten voor den dienst in de Meern f 60 's jaars zou krijgen.

De Classis gaf als motief voor deze combinatie — te voren werd de kapel bediend door de predikanten van Vleuten en Harmeien per vices — op, dat de Meern onder de „jurisdictie" van Vleuten hoorde, als hebbende één Ambachtsheer en Gerecht.

2) Reg. no. 59. Zevende mem. etc., f. 44 vo. De besluiten van 10 Apr. 1633 en 7 Sept. 1655 betroffen resp. de kapellen te Willige-Langerak en te Loenersloot. Reg. no. 59. Zevende mem. etc. ff. 424 vo. sqq., 676 sqq.

Sluiten