Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Niet lang duurde het echter, dat deze tweeerlei gezindheid de publieke religie uitmaakte; evenmin als tijdens de Reformatie de religievrede, die Roomsch en Gereformeerd tot den Staat in dezelfde verhouding stelde, stand gehouden had. In den aanvang van 1619 was het reeds gedaan met de gelijkgerechtigheid. Den 8sten Febr. werden de kerken voor de Remonstrantsche gezindheid gesloten; haren predikanten werd de dienst opgezegd, zoowel den Nederduitschen als den YVaalschen, behoudens hun aanspraak op bezoldiging en woning tot Paschen; de Remonstrantsche kerkeraden werden ontbonden; zelfs werd de Remonstrantsche godsdienstoefening verboden !). I. e. w., de Remonstranten waren in dezelfde positie gebracht als de Roomschgezinden: hun religie was in strijd met de ware opvatting der Christelijke leer en derhalve verboden 2).

Zoo werd aan de oude Consistoriale kerk, die in den loop des tijds Remonstrantsch was geworden, hetgeen tot doleantie had geleid, eerst het gebruik van den Dom, daarna ook van alle kerken ontzegd, op den enkelen grond, dat de Raad oordeelde, dat in de Christelijke kerken alleen de ware Christelijke religie mocht worden uitgeoefend, welke was de Gereformeerde en niet de Remonstrantsche leer. Evenals de Raad zelfstandig beoordeeld had, wie de ware Christelijke leer beleden, de Roomschgezinden of de Gereformeerden, evenals hij zelfstandig beoordeeld had, wie de H. Schrift het zuiverst interpreteerde, de St. Jacobsparochie of de Consistoriale kerk, evenzoo beoordeelde de Raad ook thans zelfstandig, wie gelijk had, de gemeente van den Dom of die van de Buurkerk; en te wier

1) Vroedsch. resol.

2) De motieven der resolutie van 8 Febr. laten aan duidelijkheid niets te wenschen over: „De Vroetschap op huyden Vergadert sijnde ende geleth hebbende op den tegenwoordigen standt der kereken ende dat die Remonstrantsgesinde predicanten dagelicx meer ende meer quade debvoiren doende sijn in het diverteren van eenige eenvoudigen vant gehoor vande waere ende suyvere Christelicke gereformeerde leere (dwelcke by de publique auctoriteyt gemaincteneert wort) ende andersints, ende alsulcx niet anders voor oogen hebbende dan die ruste, vrede ende welstandt vande Stndt Utrecht ende inwoonders vandien, soo inde kereke als politie, sonder d welcke noch de kereke Christi noch die politijcque regieringe can floreren ofte wel bestaen, heeft goetgevonden" etc.

Sluiten