Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de onrechtzinnige leeraars en kerkeraadsleden te ontslaan en den ongereformeerden lidmaten hun stemrecht te ontnemen of hen uit de kerk te laten zetten, dan ware het inderdaad de oude Consistoriale kerk geweest, die gereformeerd in leven ware gebleven. Maar zoo ging het nu eenmaal niet. De door de Overheid in het gelijk gestelden mochten met volle recht beweren , dat zij het waren, die de tradities van het verleden hoog hielden, dat de anderen het waren, die nieuwigheden invoerden; zeer zeker; maar iets anders is het de oude religie te handhaven, en iets anders, de oude kerk te zijn: sedert 1618 was de Dom in gebruik bij een nieuwe kerk, voor wie, evenals voor de oude Consistoriale doch in Remonstrantsche ketterij verloopen kerk in 1581, door den Raad de kerkdeuren werden geopend op grond van haar belijdenis.

Met nog enkele voorbeelden zal ik de beschikkingsbevoegdheid van den Raad over de kerkgebouwen illustreeren.

De Nederduitsche Gereformeerde kerk had den 28sten Mei 1655 aan den Raad verzocht, dat de kerk van het kapittel van St. Jan, die voor den dienst der Fransche gemeente strekte, te haren gebruike mocht worden gesteld. De Raad stond het toe door den i4den juü 1656 te bepalen, dat voortaan des Zondags eens of tweemaal in de Janskerk in het Nederduitsch zou gepreekt worden. Tevens vergunde hij „Kerckenraedt ende Diaconen" dier kerk, dat deze hem een bekwaam persoon zouden voordragen, om „inde Christelijcke gemeynte alhier" „in conformite vande kerckenordening" tot predikant „beroepen" te worden *).

Den 24sten Juli betuigde de kerkeraad zijn erkentelijkheid voor de „toegestaene beroepinge", en verklaarde, dat de predikanten bereid waren in de Janskerk den dienst waar te nemen.

1) Vroedsch. resol. 8 Sept. 1656 „approbeerde" de Raad de „beroepinge" van Ds. Heymenberch, die door „kerckenraedt en diaconie der gemeynte Jesu Christi alhier" na verlof daartoe van den Raad was „genomineerd"; een gecommitteerde uit den Raad werd aangewezen, om met gecommitteerden van kerkeraad en diaconie Ds. H. zijn beroeping mee te deelen. Vroedsch. resol.

Beroepen en nomineeren geschiedde dus door den kerkeraad, terwijl de Raad approbeerde.

Sluiten