Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den Burgemeesters werd opgedragen, den Waalschen predikant van 's Raads besluit in kennis te stellen *).

Den i4<len juy was Joq,- jen Raad tevens voorzien in de behoeften der Fransche kerk, wie haar gebouw werd ontnomen: „ende sullen daer tegens die vande Walse gemeynte geaccommodeert worden in St. Peters 2) ende d'Engelse in St. Marienkereke" l). De Nederduitsche verdreef de Fransche gemeente uit de Janskerk en deze op haar beurt de Engelsche uit de Pieterskerk, die verhuizen zou naar de Mariekerk, in welke zij vroeger ook reeds haar dienst had uitgeoefend.

De Raad had ook zijn oog laten vallen op de kerk van het Wittevrouwenklooster, om er de Engelsche gemeente in onder te brengen; doch dit plan was opgegeven van wege den slechten staat van dit gebouw en omdat het te klein was om er in te preeken. Daarom gelastte hij den 28sten Juli den Kameraars, om aan het kapittel van St. Marie te vragen, of het bereid was op eigen kosten zijn kerk voor de prediking in orde te brengen *). Den 4<ien Aug. had het kapittel nog geen definitief antwoord gegeven; de Raad stond daarom voorloopig aan de Engelsche gemeente toe in de Pieterskerk te blijven ; terwijl hij ten behoeve van het luiden voor de predicatie een klok van de Jeruzalemskerk (kloosterkerk) in de Pieterskerk beval te hangen J).

Het antwoord van St. Marie kwam 18 Aug. in; het schijnt echter niet afdoende te zijn geweest, tenminste niet in den door den Raad gewenschten zin. Den 22^n dier maand werd den kameraars andermaal opgedragen met het kapittel te confereeren; tevens besloot de Raad, dat, ingeval het weigerde de herstellingen te doen geschieden, deze alsdan door de Kameraars moesten worden gedaan, terwijl de kosten dan op het kapittel zouden worden verhaald *).

Ook de Janskerk moest onder handen worden genomen met het oog op het feit, dat er voortaan in het Nederduitsch of, zooals het in de Vroedsch. resol. op den 28sten Juli heette, in

1) Vroedsch. resol.

2) Den 24sten Nov. 1656 werd in den Raad gerapporteerd, dat het kapittel van St. Pieter bereid was de kerk op zijne kosten voor de Waalsche gemeente in orde te doen brengen. Vroedsch. resol.

Sluiten