Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het „duyts", zou worden gepreekt. De kosten werden gedeeltelijk door de Stad gedeeltelijk door het kapittel gedragen *). Den 2Ssten Dcc. 1657 droeg de Raad den Kameraars en anderen gecommitteerden op, het kapittel te dringen, dat het de kerk dadelijk „in goeden raecke ende daecke" zou brengen 2). Zoolang de reparatiën duurden, zou, aldus beschikte de Raad den isten Mrt. 1658, des Zondags in de kerk der Balije van St. Cathrijne worden gepreekt -).

In het laatst van 1658 was de Janskerk in orde gebracht3). Den 4^en Febr. 1659 bepaalde de Raad dan ook, dat de Zondagspredicatie in de Cathrijnekerk zou gestaakt worden 2) ^).

Een herhaling van dit alles vindt men in de jaren na 1672, toen de Utrechtsche kerken zoo zeer door den storm waren geteisterd; den Kapittelen werd door den Raad bevolen, met subsidie van Stad en Provincie hunne kerken voor den eeredienst in bruikbaren staat te brengen. Nieuwe gezichtspunten worden er evenwel niet door geopend, zoodat ik dit voorbijga; voldoende meen ik thans te hebben aangetoond, dat over de kapittelkerken door den Raad werd beschikt, onder volmondige erkenning, dat hij er niet de eigenaar van was; en dat deze beschikking voor hen, te wier gunste ze geschiedde, niet de bron was van eenig „recht", maar hun enkel de mogelijkheid opende, om, zoolang de Raad het standpunt bleef innemen, dat hem tot deze beschikkingen bracht', de gebouwen te hunnen behoeve te gebruiken tot het doel, waarvoor de Raad hun ze gunde; en dat dit standpunt was het erkennen van de gereformeerde Christelijke religie als de Christelijke religie, met uitsluiting van andere gezindheden.

Nog een enkel woord over de kerk van het kapittel van St. Salvator. Deze kerk werd op last van den Raad afgebroken; de beschikking, die hij zich hier veroorloofde over een kerk-

1) Vroedsch. resol., 3 Aug. 1657.

2) Vroedsch. resol.

3) Vroedsch. resol., 20 Dec. 165S.

4) Den 3isten Jan. 1659 gelastte de Raad den Tweeden Stadskameraar, „op 't spoedichste te bevorderen, dat de St. Janskercke in ordre gebracht ende met bancken voorsien worde, om daer in te prediken". Vroedsch. resol.

Sluiten