Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebouw, greep nog heel wat dieper in dan die hij in 1634 nam ten laste van het Domkapittel. Of de Raad zijn bevoegdheid overschreed? Met algemeenheden komt men hier niet uit; en van de rechten van den Raad in het laatst der i6de eeuw ben ik in bijzonderheden niet voldoende op de hoogte; daarom bepaal ik er mij toe, om het karakter van den maatregel met enkele trekken aan te geven, die voor zijn rechtmatigheid van belang, zij het dan ook niet geheel beslissend zijn. Hij werd n.1. genomen ten behoeve van de fortificatie der Stad: voorop sta derhalve, dat er niet het geringste verband bestond tusschen hem en de Reformatie; en dat het feit, dat het een kapittelkerk was, die getroffen werd, eveneens bloot toevallig was; het had evenzeer een andere kerk, ja een geheel ander gebouw kunnen zijn, en het had het eigendom van wie dan ook kunnen wezen, zonder dat hierdoor de maatregel van den Raad een ander karakter zou hebben gedragen.

De Stad had materialen noodig ten behoeve der fortificatie; haar oog viel daartoe op de Oudmunsterkerk: den 17^en Mei 15 87 besloot de Raad ze te verkoopen x) ~), den volgenden dag kwam een schrijven van den Prins van Oranje in, houdende verzoek om de zaak 15 dagen op te schorten *).

Door de burgerhoplieden gedrongen bepaalde de Raad den 20sten Juni, dat de verkoop tegen den 27sten zou worden uitgeschreven !). Dit schijnt echter niet te zijn geschied; den 7den Nov. althans werd besloten op Zaterdag eerstkomende de materialen te verkoopen, om de opbrengst te doen strekken tot betaling van Stadsschulden en tot de fortificatie ]); den ioden Nov. verklaarde de Raad er bij te persisteeren, ondanks een request van de Kapittelen ; en den 11den, ondanks een hem beteekende missive van den Raad van State 1). En zoo

1) Vroedsch. resol.

2) Den 3den Juni 1586 had de Raad reeds besloten, de klokken der kerken van Oudemunster, St. Peter en St. Paulus terstond „an te tasten" en te verkoopen, 0111 voor de opbrengst buskruit en salpeter in te slaan; terwijl tevens werd bepaald, dat alle andere klokken in de Stad geïnventariseerd zouden worden, met bevel aan de rechthebbenden ze niet te vervreemden. Den 22sten Juni kwam de goedkeuring van den Prins van Oranje op dien verkoop in. Vroedsch. resol.

Sluiten