Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goederen laeten volgen aen handen Floris van Weede, tot den ontfanck vandien gestelt ende meer andere gelijcke goederen; op peyne van te verbeuren elcx vanden geenen, die hem tegen dese wilde opposeeren ofte contrarie deden, die sommc van 25 gulden. Ende opdat dese ordonnantie nyet illusoir en worde, hebben totte executie vande voorss. boete gecommitteert die Maerschalc van Abcoude ofte sijnen substituet". Etc. J).

Den i8den Jan. 1605 beschikten de Gedep. Staten op een request van G. Stratenus te Vreeland, waarin deze vermeldde, dat in zijn „parochie" al sedert lang geen schoolmeester was geweest, zoodat de kinderen naar Loenen of elders ter schole moesten gaan; „onse coster", merkte hij op, „en can oock des wijnters egeen stichtelijcke schoole houden, overmits hy oock Schout is ende daerby andere officiën ende veele afïfairen heeft, ja oock schande is, dat in een herberch de schoole omtrent de dronckaerts sal langer wesen; een weert en kan by sijn gasten niet sitten ende oock by de schoolkinderen, veel weyniger can de schoole stichtelijck bedient worden van een, die oock dansherberch tot verderfïf vande jonge jeucht ophout; dat aldus des somers in Vrelant egeen school ende des wijnters item een herberch wordt, daer clagen vele, ende hebben all over jaeren gedoleert; dit blijekt byde onderteyekeninge van treffelijcke mannen hiermede annex"; een goede school was noodig, daar ze een „ecclesiae seminarium in Goodts tempele" was. Voor de school ware geschikt „thuys in twelck de priester van St. Thonis outaer plach te wonen, ende nu een weerdoopsche Vlamingh in woont, jae tgilde selfs (daervan doude broers sijn verstorven ende onlancx veele nieuwen om doude superstitie ende superyen te verstereken sijn aengenomen)".

Na deliberatie met den suppliant, den Schout en het Gerecht te Vreeland door gecommitteerden van de Staten werd op het request beschikt conform het advies van den Schout: „Consenteren ende octroyeren hemluyden [sc. Schout en Gerecht en predikant in der tijd] by desen, omme ten fyne voorss. te mogen employeren de huysinge ende goederen behoorende aenden aultaer ende broederschappe van Ste. Thonis tot Vreelant,

1) Notulen der Directiekamer.

Sluiten