Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mee zou nemen. De Stadskameraars klaagden, dat het hun bezwaarlijk viel, den predikanten op de gestelde termijnen te betalen hetgeen hun was toegelegd voor het onderhoud van hen en hunne gezinnen, „voir welck onderhout — aldus overwoog de Raad — de vijff Collegiën binnen dese Stadt boven al ende sonderlinge behoren ende schuldich zijn sorge te dragen, als genietende ende treckende verscheyden thienden ende vruchten den dienres des Godliken Woorts nyet allene naden godlicken rechten maer oick duer giften ende fondatiën toecommende ende toegeeygent; dat oick deur tselve onderhout (daer de Raet sonderlinge sorge voir laet dragen) de Cameraers deser Stadt moeten missen de gerede penningen, commende vande exchijsen ende andere Stadtsgoederen tot andere saken gedestineert, te meer so men vande voirss. Collegiën nyet dan mit rigeur van justitie tot betalinge van sekere veertienhondert gulden sjaers, by hun by provisie tot tvoirss. onderhout geaccordeert, can geraken"; bovendien kon ten gevolge van den oorlog de Stad nauwelijks hare noodzakelijke uitgaven en schulden betalen. Met het oog op dit alles werd, 8 Jan. 1584, een gecommitteerde naar den Prins van Oranje afgevaardigd, om hem den stand van zaken te schilderen en te verzoeken, „dat hy gelieven wille, die vande vijff Collegiën binnen Utrecht te belasten ende bevelen, om het gehele onderhout vanden predicanten ende dienres des Godliken Woorts ende appendenten vandien te dragen ende ter goeder tijt te betalen op alsulcken voet ende in alsulcker manieren als zy onderlinge sullen mogen avijseren by advijse vande Staten van Utrecht ende approbatie van sijnder Excellencie" *).

Wat de Prins op dit verzoek heeft geantwoord, weet ik niet. In elk geval bleef de Raad bij zijn voornemen; 27 Oct. 1585 besloot hij den Kapittelen te doen aanzeggen de kosten van de predikanten en de scholen geheel voor hun rekening te nemen en onder elkaar te repartieeren, „als genietende de goederen tot dselve oirspronckelick gedestineert"; zoo zij er

1) Vroedsch. resol. Den 30sten Dec. 1583 had de Raad reeds een dergelijk besluit genomen

Sluiten