Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schoot" *). En de Staten hebben het goed recht dezer redeneering erkend, zoodat de kosten van den Gereformeerden eeredienst in de Stad Utrecht hoofdzakelijk gedragen werden door de geestelijke goederen, in casu de kapittelgoederen, doch niet rechtstreeks, maar door het intermediair van de Stedelijke kas, dat, blijkens de moeite die de Stad had in het innen dier gelden, wel noodig was, zoo er iets van te recht wilde komen 2).

De Raad vatte overigens zijn politiebevoegdheid, om in de bestemming der binnen zijn jurisdictie gefundeerde goederen in te grijpen, vrij ruim op. Zoo had hij aan de Kapittelen en aan het convent van St. Servaas vriendelijk en ernstig doen verzoeken, mondeling en schriftelijk, om deel te nemen in de loterij, die de Raad voor de armen op touw had gezet, welk verzoek echter was afgeslagen; en toen het „in vruntschappe" niet ging, besloot hij, 14 Febr. 1597, „wt verbonden plicht ende affectie totten armen": „ordonneert wel scherpelick by desen die vanden Dom inne te leggen ende ten comptoire van een der collecteurs te brengen de somme van zess hondert gulden, Oudemunster gelijcke sesshondert, St. Marien vijffhondert, St. Peter dryehondert, St. Johan hondert ende vijftich, ende de Vrouwe van St. Servaes dryehondert gulden, des zy sullen respective genieten haer baetlooten ende prijsen naer advenant hun inlegginge; alles binnen den tijd van acht dagen, op poene van jegens den onwilligen geprocedeert te worden tot gyselinghe" 3).

Een ander eigenaardig voorbeeld wordt gegeven door het volgende.

In den Dom was 29 Aug. 1599 een kind te vondeling gelegd ; de Raad achtte het nu rationeel, dat het Domkapittel de opvoeding ervan bekostigde, hetgeen hij den 3osten Aug.

1) Cf. de Vroedsch. resol., 19 Dec. 1581:... „dat nochtans dient dese sake eens ofgemaickt, so inde macht vande Stadt nyet en is langer tselve onderhout te verschieten"...; en:... „ende dat zij voirts op tgene byde Stadt tot noch toe daerover verschoten is, an handen vanden Eersten Cameraer deser Stadt voir Corsmisse in promptis opbrengen ende betalen".

2) Cf. de Vroedsch. resol., 28 Dec. 1590.

3) Vroedsch. resol.

30

Sluiten