Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opgeschoten; en de uit het verslag gedane grepen toonen aan, dat de pastoors, die zich wilden reformeeren, in hun dienst gehandhaafd werden; hierop lette men wèl: een pastoor, die bereid was zich te reformeeren, werd niet benoemd in een nieuwe gemeente, hij ging niet over van de eene in de andere kerk, neen, hij bleef die hij was, behoudens dat hij moest laten varen alles wat „papistig" was.

Het zuivere gereformeerde Christelijke kerkrecht is niet dan broksgewijze op de Utrechtsche kerken toegepast. Regelen, die nog dateerden van den tijd, toen de kerken nog onder het

bedieninge na de christelijcke ceremonien ende gebeden, achter den Catechismum gedruckt, ende beclaecht dat hij 't noyt tot het gebruyck des H. Avontmaels heeft conen brengen".

Overmeer.

„Is in sijne bedieninge noch meest paepsch, ende hem selven accommodeerende na de lieden, zulcx dat hij [sc. de pastoor] verclaerde, dat hij noch voor de dooden 't gebedt dede, omme niemant te argeren. Zal daeromme dese man moeten gefixamineert, onderwesen ende in sijn ampt in zeeckere gemeyne forme hart gebonden zijn".

Kortehoef.

„Dese man [sc. de pastoor] een weynich ondertast zijnde in de hoofdstucken van de religie, en wist gansch niet goets te antwoorden. Beriep hem opt oude ende verclaerde van gene meyninge te zijn, omme hem na yet beters te vougen, hem dragende (zo hij seyde) in doopen ende trouwen, in latijn ende duytsch, gelijck als 't de lieden begeerden".

Vinkeveen.

„Het [sc. de pastoor] is een mensche gansch onbequaem omme te leren, wijst sijne toehoorders om salich te werden (na sijns selffs bekentenisse) op haere goede wercken ende en weet van het Evangelie ende het geloof niet te seggen. Voert daer beneven een geheel ongoddelijck ende argerlijck leven, met dagelijxtezuypen ende andersins, zulcx dat hij een spot is van goeden en quaden, ende van de lichte Heden in de wandelinge de groote godt van Vinckeveen genoemt wert".

Wilnis.

„Wicher Janssen, tot Wilnis gebooren, hout hier als pastoor den tijt van 36 jaeren, ende is oock Secretaris. Heeft deze pastorie ontfangen van den proost Goch als collator".

„Hij is een man gansch onverst andich in de religie ende vast van leven als die van Vinckeveen. Heeft noch op Paesschen sijn Broot-Godt vercocht, ende hem in 't openbaer beroemt dat hij een goede merckt voor dese reyse gedaen hadde, zulcx dat verscheyden vrome lieden hier wonende, zo professie doende, so liefhebbers van de gereformeerde religie, benodicht zijn hem in andere omleggende dorpen van Hollant, en oock tot Mijdrecht te kercke te begeven".

32

Sluiten