Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het contract van afkoop werd den 25ste" Juni van dat jaar gesloten door de genoemde gecommitteerden en den rentmeester, den collator Cors Reyerss. en den possesseur eenerzijds en den erfpachter andererzijds „opt rapport ende welbehagen" van de Gedep. Staten; de erfpachter zou een rentebrief doen passeeren „ten behouve vande voorgemelte vicarye", terwijl het directum dominium van het land bij het verlijden van den rentebrief overgedragen zou worden „ten behouve van den erfpachter.

Door de Gedep. Staten werd den 29^ Juni approbatie op dit contract verleend en autorisatie op den possessur der vicarie en den rentmeester der Geben. goederen tot transport van het land !).

Met dezelfde Vreelandsche vicarie hielden de Gedep. Staten zich den iS^en Sept. 1611 bezig, toen zij, „bewegen sijnde met mededogentheyt ten aensiene vanden groten ouderdom ende armoede vanden suppliant", verklaarden te „advoyeren ende approberen" het volgende den 2<len Sept. 1611 gesloten contract. Cors Reyerss., collateur en possesseur der vicarie, van wier „vruchten ende incommen" de Staten door den rentmeester der Gebeneficieerde goederen een derde deel „sijn heffende", kwam met zijn zoon Daem Corss. „opt behagen ende approbatie" der Staten overeen, dat hij hem tot de vicarie zou „nomineeren" „ende hem inde possessie vandien stellen", dat hij echter zoolang zijn vader leefde van de vicarie niets zou trekken doch derzelver inkomsten laten beuren door den rentmeester der Geben. goederen, die ze bij een wekelijksche portie van ƒ. 2.50 aan Cors Reyerss. zou uitkeeren benevens hetgeen de vicarie meer mocht opbrengen; de tertiën, die het kantoor der Gebeneficieerde goederen zoodoende te kort kwam, zouden door den rentmeester worden verhaald op het 2/3, dat na het overlijden van Cors Reyerss. aan Daem Corss. zou toekomen. Bij zijn verzoek om goedkeuring van deze overeenkomst gaf Cors Reyerss. aan de Gedep. Staten te kennen, dat hij „geheel oudt ende impotent" was, dat hij weinig of niets meer verdienen kon en dat de vicaris, die ongeveer ƒ. 150 inkomen

i) Reg. no. 59. Memoriaal etc. ff. 154 <qq.

Sluiten