Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was, springt ook de onzuiverheid van de terminologie der superintendenten in het oog; de Staten immers schreven uitdrukkelijk den verkoop van landen, tienden, etc. voor, de opbrengst waarvan strekken moest voornamelijk tot predikantenbezoldiging, terwijl ook betaald mocht worden met obligatien ten laste der Provincie, wier renten dan in de plaats der pachten van de verkochte landen traden. Het 1/3 der vicarie was dus niet verkocht, maar 1/3 van het land der vicarie (waar* schijnlijk een onlichamelijk derde deel) aan den gemelden Heer Pauw; de vicarie had er een obligatie op de Provincie voor in de plaats ontvangen 1). De overschietende -/3 deelen werden van wege den collator, den Prins, ook den Heer lauw gegund, doch niet als eigenaar maar als erfpachter; zoo bestond het inkomen der vicarie dus voortaan uit interessen eener obligatie en een erfpachtscanon. De met de vicarie begiftigde possesseur had echter alleen op den canon recht, te ontvangen uit handen van den rentmeester L. Plucque, terwijl de interessen van den rentebrief door den ontvanger der Geben. goederen werden gebeurd.

Er was dus een strenge scheiding gemaakt tusschen de goederen dezer vicarie, waarvan het eene deel als terts door den rentmeester der Geben. goederen beheerd en genoten werd, terwijl het andere deel geheel buiten hem om van wege den collator beheerd werd en aan den eventueelen vicaris in genot werd gegeven: niet enkel een onlichamelijke scheiding, in dien zin dat de vicaris of collator voor 2/3 deel van het vicarieland en de rentmeester der Geben. goederen voor x/3 als verhuurders optraden, maar een lichamelijke ten gevolge waarvan bepaalde vermogensdeelen door den collator of den vicaris werden beheerd en bepaalde goederen door den rentmeester, en zoodoende de vicarie, voorzoover zij 'n het rechtsverkeer

I) Althans als volgens de Statenresolutie van 1 o Jan. 1679 gehandeld is.

In de rek. der Geben. goederen over 1740 en vl?. jaren, werd deze vicarie pro memorie geboekt: „Also dese landeryen aan de voorss. vicarye behorende door haar Ed. Mog. verkogt zijn, so komt alhier als in voorgaande rekeningen per... Memorie", (rek. over 1740, p. 18). Kennelijk zijn, wat deze vicarie aangaat, de kooppenningen van het 1/3 van het vicarieland door de uitgaven van het kantoor der Geben. goederen weggespoeld.

Sluiten