Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het eraan voorafgaande artikel werd dezelfde terminologie gevolgd ten opzichte der kapittelgoederen: ook de kapittelprebenden mochten niet anders worden „vergeven" dan aan personen, den Staten „aengenaem". Duidelijker dan uit deze gelijkstelling van prebenden en vicarieën kan de positie der Staten ten aanzien dezer beneficia niet blijken; de beschikking over, immers de begeving van, de prebenden kwam toe aan de Kapittelen of wie er anders de dispositie over hebben mocht, terwijl de benoemingen den Staten moesten worden meegedeeld om hun goedkeuring erop te verkrijgen, welke vereischt was, opdat er waarborg bestond, dat de begeving alleen geschiedde aan personen, die den Staten aangenaam waren en bekwaam waren of zouden worden om het Land te dienen als rechtsgeleerden of krijgslieden. Het eenige verschil met de vicarieën bestond hierin, dat de er mee begiftigden volgens art. 4 niet in de rechtsgeleerdheid moesten studeeren of het Land met de wapenen dienen, maar gehouden waren in de theologie te studeeren en het Land als dienaars des Woords van dienst te zijn !).

In de Instructie (29 Juli 1581) werd mede stilzwijgend uitgegaan van het voortbestaan van het collatierecht: artt. 38,

39» 40, 43, 46, 47-

Art. 43 sprak van het collatierecht als van „die gifte" van beneficiën en van het recht van de collators om vicarissen aan de Directiekamer te „presenteren", welke deze dan „admitteren" moest, „zoo verre zy bequaem zijn om te studeren". In art. 47 werd aan de Directiekamer opgedragen, om, wanneer de collator eener vicarie gedurende een jaar na een ontstane vacature naliet iemand te „presenteren", zelve het benefice aan iemand te „confereren". Hieruit blijkt derhalve, dat presenteeren en confereercn (of geven, vergeven) twee woorden zijn voor één zaak doch van twee kanten bezien: de collator gaf het benefice aan een vicaris, dien hij aan de Directiekamer

1) Den 29sten Juli 1580 werden de voorwaarden, waaraan de toekomstige kanunniken en vicarissen moesten voldoen, nog eens herhaald en gepreciseerd.

Het was een bevel aan de Kapittelen, en had dus rechtstreeks alleen op de vicarietn in de vijf kapittelkerken betrekking.

Sluiten